Projekti

Gulbenes novada pašvaldība un Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir parakstījusi līgumu par projekta „Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” finansēšanas un izpildes kārtību. Līdz ar līguma parakstīšanu uzsākta aktīva projekta īstenošana.

Projekta mērķis ir Emzes parka kultūrvēsturiskās zonas ap Emzes dīķi tūrisma infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot sakārtotu, pieejamu teritoriju, kā arī informācijas un izziņas iespējas par unikālo dabas objektu, tajā pašā laikā mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Ilgtermiņā veicināt vietējo iedzīvotāju un viesu informētību par unikālo dabas vērtību “Emzes parku” un pakāpeniski nodrošināt parka pieejamību plašākā mērogā, tādejādi nodrošinot optimālu līdzsvaru starp parka dabas vērtību un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un parka atpūtas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu.

Projekta īstenošanas laikā saskaņā ar dabas aizsardzības plānā paredzētajām aktivitātēm paredzēts veikt taciņu tīkla atjaunošanu ap Emzes dīķi, papildinot to ar labiekārtojuma elementiem, informācijas zīmēm un norādēm. Tiks nodrošināta tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība atjaunošanas darbiem, kā arī būvuzraudzība būvdarbu laikā. Paredzēts izveidot informatīvu planšeti ar parka karti un informāciju par dabas vērtībām teritorijā.

Šobrīd norit tehniskās dokumentācijas izstrāde, ko veic SIA “Marten projekti”.

emzes_karte.jpg

 

Attēlā: plānotie teritorijas uzlabošanas darbi ap Emzes dīķi.

Kopējās projekta Nr. 1-08/34/2021 izmaksas ir 42 075,08 EUR, no tām LVAF finansējums 29 999,00 EUR. Projektu plānots pabeigt līdz 2022. gada aprīlim.

Projekts tiek īstenots aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” pasākuma “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT” ietvaros, aktivitāšu īstenošana norit sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

 

b.jpg

 

 

 

 

 

Elīna Strode,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja