rtrubaLai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, Gulbenes novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu, kura saņemšanas kārtība ir atrunāta saistošajos noteikumos "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai". Kā iedzīvotājam jārīkojas, lai šo finansējumu saņemtu?

Pretendenta darbības, lai saņemtu Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā, bet ne vairāk kā 2000,00 euro nekustamā īpašuma (dzīvojamā mājas vai zemes gabala, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai) pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai:

1. Pretendents pieprasa tehniskos noteikumus (turpmāk – TN): SIA “Gulbenes nami”, Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tel. 68627722, . TN izsniegšana – 10,03 euro ar PVN.

2. Pretendents iesniedz paskaidrojuma rakstu, pievienojot sertificēta projektētāja izstrādātu tehnisko shēmu vai tehnisko projektu ar veicamo būvdarbu tāmi. Visu iesniedz elektroniski BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ  https://bis.gov.lv/.

3. Pretendents iesniedz iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā, pievienojot:

  • dzīvokļu īpašnieku kopība pašvaldībā iesniedz kopīpašnieku lēmumu/protokolu, no kura izriet, ka nolemts par pieslēguma izbūves nepieciešamību, ar tā izbūvi saistīto izmaksu apmēra (tāmes) saskaņošanu, būvdarbu finansēšanas kārtību, norēķinu kārtību par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;
  • būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteikto projektēšanas dokumentāciju (būvprojektu, apliecinājuma karti vai sertificēta projektētāja izstrādātu tehnisko shēmu);
  • iesniegumā norādītu apliecinājumu par finanšu līdzekļu pietiekamību pieslēguma priekšfinansēšanai.

4. Pašvaldībai ir tiesības  pieprasīt papildus dokumentus, ja rodas tāda nepieciešamība, kā arī pārbaudīt iesniegto dokumentu patiesumu un atbilstību situācijai. Iesniegumi tiek skatīti to reģistrēšanas secībā. Pretendenta īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma būvniecībai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Pretendentam nevar būt parādi par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Pretendentam nevar būt nekustamā īpašuma nodokļa parādi Gulbenes novadā.

5. Viena mēneša laikā pašvaldības komisija izvērtē iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un uzaicina pretendentu noslēgt pašvaldībā līdzfinansējuma līgumu.

6. Pretendents veic pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai izbūvi sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas.

7. Pretendents nodod ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma izbūvi un slēdz līgumu ar SIA “Gulbenes nami” par pakalpojuma sniegšanu un iesniedz pašvaldībā būvniecības darbu izdevumus apliecinošus dokumentus.

8. Viena mēneša laikā pašvaldības komisija sagatavo kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu un pieņem lēmumu par pretendentam izmaksājamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru. Līdzfinansējums tiek izmaksāts pēc tam, kad komisijas lēmums par izmaksājamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kļuvis neapstrīdams.

Neskaidrību gadījumā kontaktpersona: Gulbenes novada pašvaldības vides pārvaldības speciāliste Dace Kurša, tel. 64473252, .