Noteikumi Nr.5

Apstiprināti 2015.gada 24.septembra Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr.21, 41.§)

Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu

I.             Vispārīgie jautājumi

1.            Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, balsojot par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām.

2.            Kārtība ir Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) pieņemts iekšējs normatīvs akts.

3.            Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.

4.            Balsu skaitīšanu organizē domes noteikta balsu skaitīšanas komisija, kas sastāv no 3 (trim) komisijas locekļiem.

5.            Balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaita tiek atspoguļota balsošanas gaitas protokolā.

II.            Vēlēšanu zīme

6.            Vēlēšanu zīmes formāts - A5.

7.            Vēlēšanu zīmes obligātās sastāvdaļas:

7.1.         domes vēlēšanu zīmes numurs;

7.2.         datums un vieta;

7.3.         pašvaldības domes deputāta vārds un uzvārds;

7.4.         amats, par kuru notiek atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm;

7.5.         vieta amata kandidāta vārdam un uzvārdam;

7.6.         atzīmes „par” un „pret” izdarīšanas lauks pretim katram amata kandidāta vārdam un uzvārdam;

7.7.         norāde, kā vēlēšanu zīmē izdarāma atzīme par kandidātu;

7.8.         paskaidrojums par zīmes aizpildīšanas kārtību;

7.9.         zīmoga vieta.

8.            Dome apstiprina vēlēšanu zīmes paraugu (1.pielikumā – Vēlēšanu zīmes paraugs).

9.            Vēlēšanu zīmē amatam izvirzīto kandidātu vārdi un uzvārdi tiek ierakstīti pieteikšanas secībā.

III.           Vēlēšanu zīmes aizpildīšanas kārtība

10.          Vēlēšanu zīmē deputātam jāizdara atzīme attiecībā uz katru amata kandidātu.

11.          Deputāts pretī amata kandidāta vārdam, uzvārdam izdara atzīmi „+” kolonnā „par”, ja atbalsta minēto amata kandidātu vai kolonnā „pret”, ja neatbalsta minēto amata kandidātu.

12.          Deputātam vēlēšanu zīmē ir jāizdara atzīme kolonnā „par” vai kolonnā „pret” attiecībā pret katru pieteikto amata kandidātu.

13.          Deputāts vēlēšanu zīmē izdara tikai vienu atzīmi („par” vai „pret”) katram pieteiktajam amata kandidātam.

14.          Vēlēšanu zīmē atzīme „par” drīkst būt izdarīta ne vairāk kā pretī vienam no pieteiktajiem amata kandidātiem.

IV.          Balsošanas kārtība

15.          Pēc amatam izvirzīto kandidātu pieteikšanas tiek izsludināts pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai atbilstoši apstiprinātajam paraugam.

16.          Vēlēšanu zīmes sagatavo balsu skaitīšanas komisija.

17.          Pēc vēlēšanu zīmju sagatavošanas, katram deputātam balsošanai tiek izsniegta 1 (viena) sagatavotā un apzīmogotā vēlēšanu zīme. Deputāts parakstās par vēlēšanu zīmes saņemšanu.

18.          Vēlēšanu zīme tiek apzīmogota ar pašvaldības zīmogu.

19.          Līdz balsojuma izdarīšanai deputātam ir tiesības apmainīt saņemto vēlēšanu zīmi pret jaunu vēlēšanu zīmi, par ko tiek izdarīta atzīme balsošanas gaitas protokolā.

20.          Balsojums tiek uzskatīts par izdarītu, kad deputāts ir nodevis vēlēšanu zīmi balsu skaitīšanas komisijai.

21.          Klātesošie nedrīkst traucēt balsošanas un balsu skaitīšanas procesu.

V.            Balsu skaitīšanas kārtība

22.          Pēc balsošanas pabeigšanas, balsu skaitīšanas komisija, saņemtās vēlēšanu zīmes sašķiro derīgajās un nederīgajās vēlēšanu zīmēs.

23.          Vēlēšanu zīme uzskatāma par nederīgu, ja:

23.1.      vēlēšanu zīme nav apzīmogota;

23.2.      vēlēšanu zīme nav salasāma vai vēlēšanu zīmē izdarītās atzīmes nav salasāmas;

23.3.      vēlēšanu zīme ir saplēsta tik ļoti, ka nav saprotama balsotāja griba;

23.4.      ja nav ievērota vēlēšanu zīmes aizpildīšanas kārtība (III.sadaļa).

24.          Balsu skaitīšanu turpina tikai ar derīgajām vēlēšanu zīmēm.

25.          Atbilstoši derīgajām vēlēšanu zīmēm, tiek skaitīts par katru amata kandidātu saņemto balsu skaits.

26.          Balsojuma rezultāts tiek ierakstīts balsošanas gaitas protokolā (2.pielikumā – Balsu skaitīšanas protokols).

27.          Balsošanas gaitas protokolā tiek ierakstīts katra deputāta balsojums.

28.          Balsošanas gaitas protokols ir publiski pieejams.

29.          Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, balsu skaitīšanas komisija paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra deputāta balsojumu.