Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maijā noteikumi Nr.5

Kārtība, kādā piešķir atbalstu talantīgajiem Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem

Apstiprināts 25.05.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 52.§)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2019.gada 30.decembra sēdē Nr.19, 13.§

Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts atbalsts Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamo talantu izaugsmei un attīstībai.
2. Pašvaldība var piešķirt finansiālu atbalstu vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem dalībai olimpiādēs, konkursos, skatēs, festivālos, sacensībās un nometnēs.
3. Nepieciešamais finansējums tiek plānots pašvaldības kārtējā gada budžetā.
4. Finansiāla atbalsta piešķiršanai pieteikumu var iesniegt izglītības iestāde (turpmāk – pieteicējs).
5. Iesniegto dokumentus izvērtēšanai un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu pieņemšanai tiek izveidota komisija.

II. Finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumi

6. Finansiālo atbalstu var piešķirt izglītojamajam vai izglītojamajiem (izglītojamo grupai) dalībai kādā no noteikumu 2.punktā minētajiem pasākumiem.
7. Finansiālā atbalsta piešķiršanai pieteicējs Gulbenes novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu (12.1.pielikums).
8. Komisija, izvērtējot arī citas finanšu piesaistes iespējas, lemj par finansiālā atbalsta piešķiršanu:

8.1. dalības maksai;
8.2. ceļa (transporta) izdevumiem;
8.3. citiem izdevumiem (ēdināšana, uzturēšanās izdevumi u.c.).

9. Atbalsts var tikt piešķirts šādā apmērā:

9.1. dalības maksa – pilnā apmērā;
9.2. ēdināšanas izdevumi – ne vairāk kā 8 (astoņi) euro dienā vienai personai;
9.3. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā un izdevumus par vietas rezervēšanu – ne vairāk kā 120 (viens simts divdesmit) euro par diennakti vienai personai;
9.4. ceļa (transporta) izdevumi:

9.4.1. pārbraukšanas izdevumus līdz pasākuma vietai un atpakaļ līdz iestādes atrašanās vietai ar dzelzceļa, gaisa un autotransporta līdzekļiem (izņemot taksometru)¸ ieskaitot pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus – pilnā apmērā;
9.4.2. par braukšanu ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem (izņemot taksometru) no pasākuma vietas līdz dzelzceļa stacijai, lidostai, autoostai un no tām, ieskaitot pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus – pilnā apmērā;
9.4.3. par degvielu (ja pavadošā persona izglītojamo ved ar savā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli) saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja apstiprināto brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu – pilnā apmērā;

9.5. citi izdevumi – komisijas noteiktajā apmērā.

10. Piešķirot finansiālo atbalstu izglītojamo dalībai olimpiādēs, konkursos, skatēs, festivālos, sacensībās atbilstoši šo noteikumu 2.punktam, komisija ir tiesīga piešķirt finansiālo atbalstu arī izglītojamā (-o) pavadošajai personai.

III. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība

11. Finansiāls atbalsts tiek sniegts, pašvaldībai apmaksājot pakalpojumu sniedzēju vai preču piegādātāju izrakstītos rēķinus vai sedzot izdevumus atbilstoši attiecīgos izdevumus apliecinošajiem attaisnojuma dokumentiem.
12. Ceļa (transporta) izdevumi tiek segti:
12.1. par braukšanu ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem Noteikumu 9.4.1. un 9.4.2.apakšpunktā noteiktos gadījumos saskaņā ar biļetēm, kas apliecina minētos izdevumus;
12.2. par degvielu (ja pavadošā persona izglītojamo ved ar savā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli) saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildīšanas staciju izdoti dokumenti (piemēram, kvītis, čeki), kas apliecina minētos izdevumus.
13. Ja iestāde nenodrošina izglītojamo un pavadošās personas (ja pavadošajai personai ir piešķirts finansējums ēdināšanai) ēdināšanu, ēdināšanu nodrošina pavadošā persona piešķirtā finansējuma ietvaros, atbilstoši Noteikumu 9.2.apakšpunktā noteiktajam apmēram vienai personai. Ēdināšanas izdevumi tiek izmaksāti pavadošajai personai avansā. Pavadošā persona iesniedz Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļā atskaiti par finansējuma izlietojumu.
14. Uzskaiti un kontroli par šo noteikumu ietvaros piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu veic Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa.

IV. Komisijas izveide, darbība organizācija

15. Komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā izveido ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
16. Komisijas sastāvā iekļauj Gulbenes novada Izglītības pārvaldes, Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas un Ekonomikas nodaļas speciālistus.
17. Komisijas sēdes ir slēgtas.
18. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
19. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc noteikumu 7.punktā noteikto dokumentu saņemšanas.
20. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divu no komisijas locekļiem.
21. Komisija lēmumu pieņem komisijas sēdes laikā atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
22. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvedis. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un sēdēs protokolētājs, kurš nav komisijas loceklis.
23. Komisija ir tiesīga uz sēdi uzaicināt pieteicēju un atbilstošās izglītības iestādes vadītāju. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt speciālistus. Pieaicinātajiem speciālistiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs.
24. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

24.1. par finansiālā atbalsta piešķiršanu un tā apjomu;
24.2. par atteikumu piešķirt finansiālo atbalstu, norādot pamatojumu.

25. Par komisijas lēmumu pieteicējs tiek informēts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

IV. Noslēguma jautājums

26. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.jūnijā.