Paziņojums par Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu atzinumu saņemšanai un publiskajai apspriešanai.

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2016. gada 24. novembra lēmumu (protokols Nr.16, 19.§) “ Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tiek uzsākta Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 1.redakcijas un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 5.decembra līdz 2017.gada 19. janvārim.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā (skatīt raksta noslēgumā), Gulbenes novada domē, 326. kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā, kā arī internetā https://geolatvija.lv/ .

Viedokļus par Gulbenes novada teritorijas plānojumu līdz 2030. gadam 1.redakciju un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakciju, Gulbenes novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt Gulbenes novada domes attīstības un projektu nodaļā no 2016.gada 5.decembra līdz 2017.gada 19. janvārim ( Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV -4401) vai elektroniski nosūtot attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotājai:

  • Dacei Kuršai uz elektronisko pasta adresi dace.kursa@gulbene.lv par vides pārskatu;
  • Anitai Vaskai uz elektronisko pasta adresi anita@gulbenesdome.lv par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu,

Iesniedzot viedokļus, fiziskām personām jānorāda vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru un darbības vietas adresi.

Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes tiks organizētas:

Datums

Laiks Pārvalde Norises vieta
13.12.2016. plkst. 13.00 TIRZAS Tirzas kultūras namā
13.12.2016. plkst. 16.00 DRUVIENAS Druvienas kultūras namā
16.12.2016. plkst. 14.00 RANKAS

Jauniešu centrā Rēveļu pamatskolas ēkā

20.12.2016. plkst. 14.00 LEJASCIEMA

Pagasta pārvaldē

05.01.2017. plkst. 17.00 LIZUMA

Lizuma kultūras namā

10.01.2017. plkst. 14.00 STĀMERIENAS Stāmerienas pagasta pārvaldē Vecstāmerienā
10.01.2017. plkst. 16.30 LITENES

Litenes tautas namā

12.01.2017. plkst. 11.00 GALGAUSKAS Galgauskas kultūras namā
12.01.2017. plkst. 13.30 JAUNGULBENES Jaungulbenes tautas namā
12.01.2017. plkst. 16.00 LĪGO

Līgo kultūras namā

13.01.2017. plkst. 13.00 DAUKSTU Staru kultūras namā
13.01.2017. plkst. 16.00 STRADU

Stāķu pamatskolā

17.01.2017. plkst. 13.00 BEĻAVAS

Beļavas tautas namā

  plkst. 16.00  

Ozolkalnā kultūras un sporta centrā   “Zīļuks”

19.01.2017. plkst. 17.15 GULBENE

Novada domes mazajā zālē

Teritorijas plānojuma materiāli publiskajai apspriešanai:

  Priekšlikumu veidlapa:

 Gulbenes novada domes teritorijas plānotājas Daces Kuršas
prezentācija "Teritorijas plānojums - tā nozīme īpašuma izmantošanā":