Apstiprināts

2022 gada 24.novembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.23; 126.p.) 

 

Maksa par datu, kuri satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, pārbaudi, reģistrāciju Gulbenes novada pašvaldības datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no datubāzes

Nr.p.k.

 Pakalpojuma veids1, 2

 Mērvienība

 Cena bez PVN (euro)3

 PVN (euro)

 Cena ar PVN (euro)

 1. 

 Topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs un reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai:

 1.1.

 objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot)

 1 objekts

15,70

3,30

19,00

 1.2.

 objekta platība no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

 1 objekts

19,01

3,99

23,00

 1.3.

 objekta platība no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

 1 objekts

22,31

4,69

27,00

 1.4.

 objekta platība virs 1,0 ha , papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā 150,00 EUR  kopā par vienu objektu

 ha

6,61

1,39

8,00

 2.

 Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, ievadīšana datu bāzē4:

 2.1.

 trases garums līdz 300 metriem

 1 objekts

9,09  

1,91  

11,00  

 2.2.

 trases garums virs 300 metriem, papildus par katriem nākamajiem 100 metriem, bet ne vairāk kā 150,00 EUR kopā par vienu objektu5

 100 m

2,48  

0,52  

   3,00  

 2.3.

 objektam, kura platību mēra ha 

 1 objekts

7,44  

1,56  

9,00  

 3.

 Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai

 1 objekts

9,92  

2,08  

12,00  

 4. 

 Vienas būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai 6, 7

 1 objekts

9,92  

2,08  

12,00  

 5.

 Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):

 5.1.

 objekta platība līdz 1,0 ha (ieskaitot) 

 1 objekts

24,79  

5,21  

     30,00  

 5.2.

 objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha 

 ha

4,96  

1,04  

6,00  

 6. 

 Demontāžas aktu pieņemšana un ienešana datu bāzē

 1 objekts neatkarīgi no apjoma rādītājiem

0,00

0,00

0,00

 

Piezīmes.

 

  1. Maksas pakalpojumi attiecas uz licencētiem vai sertificētiem komersantiem.
  2. No maksas tiek atbrīvoti: Gulbenes novada pašvaldība, tās iestādes un struktūrvienības, kā arī komersanti, kas veic pasūtījumus Gulbenes novada pašvaldības realizējamo projektu vajadzībām.
  3. Pakalpojumu cenā ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
  4. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” inženierkomunikācijas ir cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas (kods 22). Cenrāža cena tiek piemērota tikai galvenajam objektam.
  5. Objektos, kuros ir divas vai mazāk apakšzemes komunikācija, tāmei tiek piemērots koeficients 0,8.
  6. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” šie objekti ir ēkas (kods 1), kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos (kods 23) un citas inženierbūves (kods 24). Ja minēto ēku\būvju izpildmērījums tiek iesniegts vienā plānā ar inženierkomunikāciju izpildmērījumu, tad papildus cenrāža punktam Nr. 4 tiek piemērots arī cenrāža 2. punkts.
  7. Transporta būvju (kods 21 atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”) izpildmērījumu reģistrācijai, kā arī, ja transporta būvju izpildmērījuma plānā papildus tiek attēloti teritorijas labiekārtojuma elementi un /vai ēkas, būves, inženierkomunikācijas, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1.punkta nosacījumi.

 

 

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs                                  A.Caunītis

 

 

 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Gulbenes novada domes 2022. gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) izdots saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, kas cita starpā noteic, ka pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību, kā arī minētā likuma 26. panta trešo daļu un septīto prim daļu, kas paredz, maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no vietējās pašvaldības datubāzes veicama vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā, un vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas un topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69. punktu vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. Saskaņā ar minēto noteikumu 79. punktu nosaka topogrāfiskās informācijas pārbaudes un reģistrācijas termiņu, kurš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas.

Pašlaik minētos jautājumus daļēji reglamentē Gulbenes novada domes 2010.gada 7.jūlija saistošie noteikumi Nr.13 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā”, kurus būtu nepieciešams precizēt. Tomēr, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktā paredzēto regulējumu (atbilstoši kuram grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, proti, šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu), ir sagatavots nevis grozījumu projekts spēkā esošajos saistošajos noteikumos, bet sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā”.

 

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija datubāzē, sagatavošana un izsniegšana, kā arī attiecas uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

Saistošie noteikumi nosaka maksas apmērus pret trešajām personām par datu, kuri satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, pārbaudi, reģistrāciju Gulbenes novada pašvaldības datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no pašvaldības datubāzes, kuru izveido un uztur pašvaldības izvēlētā juridiskā persona.

Saistošie noteikumi nosaka inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde finansiāli neietekmēs pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, zemes ierīcības projektus, veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju projektēšanu un būvniecību, kā arī kapitālsabiedrībām – inženierkomunikāciju uzturētājiem.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums noteiks konkrētu rīcību augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudes, reģistrācija datubāzē, sagatavošanas un izsniegšanas pakalpojumu izmantošanā. Datubāzes turētāja funkcijas veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TOPO DATI”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003621917, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika ņemta vērā līdzšinējā pieredze datu, kuri satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, pārbaudē, reģistrācijā pašvaldības datubāzē, sagatavošanā un izsniegšanā no pašvaldības datubāzes.