Gulbenes novada ģerbonis

2019.gada 31.jūlija Gulbenes novada domes sēdē tika apstiprināta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā. Jaunais tarifs stāsies spēkā no 2019.gada 1.septembra.
Nolemts:
1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada administratīvajā teritorijā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 18,62 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru, ko veido:

1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītas atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 11,36 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru;

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov. – 7,26 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru.

2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada administratīvajā teritorijā bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu – 18,30 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru.

3. APSTIPRINĀT Gulbenes novada administratīvajā teritorijā lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu – 130,39 EUR (bez PVN) par vienu tonnu.

4. APSTIPRINĀT Gulbenes novada administratīvajā teritorijā mājsaimniecības radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksu – 150,39 EUR (bez PVN) par vienu tonnu.

5. NOTEIKT, ka šī lēmuma 1.,2.,3.,4. punktos apstiprinātās atkritumu apsaimniekošanas maksas stājas spēkā ar 2019. gada 1. septembri.

6. ATZĪT par spēku zaudējušu Gulbenes novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.17,43.§.) ar 2019.gada 31.augustu.