2018.gada 30.augusta noteikumi Nr.11

APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta sēdē (protokols Nr. 19, 13.§)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta sēdē (protokols Nr. 14, 13.§)

Gulbenes novada domes 2019.gada 19.septembra sēdē (protokols Nr. 15, 2.§)

Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 35.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sadala valsts budžeta mērķdotāciju Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – mērķdotācija).

2. Mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem pedagogu darba samaksu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa nodrošina atskaišu par mērķdotācijas izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nespēj nodrošināt noteikumos noteikto, tad izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē Gulbenes novada Izglītības pārvaldi, kura objektīvi izvērtē apstākļus un sniedz informāciju pašvaldības izpilddirektoram tālākā lēmuma pieņemšanai.

II. Mērķdotācijas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķināšana un sadale

5. Mērķdotācijas aprēķināšanā un sadalē vispārējās izglītības iestādēm pielieto šādus rādītājus:

5.1. izglītojamo skaits izglītības pakāpē;

5.2. izglītojamo skaits izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības programmās – obligātajā izglītības vecumā);

5.3. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.

6. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc Valsts izglītības informatizācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē reģistrētā izglītojamo skaita uz attiecīgā gada 1.septembri.

7. Mērķdotācijas finansējumu vispārējās izglītības iestādēm aprēķina, piemērojot Ministru kabineta noteikumos noteiktos koeficientus.

8. Vispārējās izglītības iestāžu vadītāja vietnieku un pedagogu darba slodzi un darba algu par laikposmu no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam piešķirtā finansējuma ietvaros, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, nosaka vispārējās izglītības iestādes vadītājs.

9. Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu vietnieku un metodiķu darba algas likmi nosaka pašvaldība.

10. Svītrots ar 29.08.2019. Nr.14, 13.§

11. Izglītības programmas (-u) īstenošanai paredzētais darba samaksas fonds vispārējās izglītības iestādei tiek aprēķināts, likmju skaitu reizinot ar Ministru kabineta noteikumos noteikto zemāko mēneša darba algas likmi pedagogam.

12. Mērķdotācijas sadali veic pašvaldības izpilddirektora apstiprināta komisija.

13. Pašvaldība apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros saskaņā ar apstiprinātiem kritērijiem (pielikumā) vispārējās izglītības vadītājiem var noteikt augstāku mēneša darba algas likmi par Ministru kabineta noteikumos minēto zemāko mēneša darba algas likmi.

III. Mērķdotācijas sadales principi vispārējās izglītības iestādē

14. Vispārējās izglītības iestādes vadītājs atbild par vispārējās izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un efektīvu izlietojumu un nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību.

15. Vispārējās izglītības iestādes vadītājs nodrošina iestādei piešķirtās mērķdotācijas sadali:

15.1. izglītības programmā paredzēto mācību stundu un fakultatīvo nodarbību un to sagatavošanas apmaksai;

15.2. piešķirtā finansējuma ietvaros, darba samaksai:

15.3. par klases audzināšanu;

15.4. par rakstu darbu labošanu;

15.5. par individuālo un grupu darbu ar izglītojamajiem un konsultācijām.

16. Nodrošinot šo noteikumu 15.punkta prasību ievērošanu, vispārējās izglītības iestādes vadītājs, saskaņā ar izglītības iestādē apstiprinātu kārtību un kritērijiem, izvērtējot vietnieka (-u), pedagogu, atbalsta personāla darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros drīkst noteikt augstāku mēneša darba algas likmi par Ministru kabineta noteikumos minēto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi.

17. Izmantojot piešķirto mērķdotāciju, vispārējām izglītības iestādēm jānodrošina:

17.1. vispārējās izglītības iestādē īstenotajās izglītības programmās noteiktās prasības;

17.2. veidojot apvienotās klases, vienā klasē nedrīkst apvienot vairāk, kā divas klases;

17.3. mācību priekšmeta mācīšanai nedrīkst apvienot vairāk, kā divu klašu izglītojamos.

18. Svītrots ar 29.08.2019. Nr.14, 13.§

19. Piemaksas un prēmijas pedagogam piešķir un apmēru nosaka attiecīgās vispārējās izglītības iestādes vadītājs, iestādes darba samaksas fonda ietvaros, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un iestādē izstrādāto un apstiprināto kārtību.

IV. Vispārējās izglītības iestāžu tarifikācija

20. Gulbenes novada Izglītības pārvalde nosaka pedagogu tarifikācijai nepieciešamo dokumentāciju, tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus un tarificēšanas kārtību.

20.1 Izglītības iestādes vadītājs Gulbenes novada Izglītības pārvaldē iesniedz:

20.11. apstiprinātu izglītības iestādes pedagogu tarifikāciju valsts un pašvaldības finansējumam (atsevišķi);

20.22. rīkojumu par pedagogu algas likmēm, ja tās noteiktas augstākas, nekā Ministru kabineta noteikumos noteiktā zemākā algas likme.

21. Atbilstoši īstenojamai izglītības programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros izglītojamo skaitam piemēro koeficientus, kuri noteikti normatīvajos aktos.

22. Vispārējās izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un saskaņo Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs, metodiķis un Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas ekonomists.

23. Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas saskaņo Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs, metodiķis un Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas ekonomists un apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

V. Valsts mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales principi profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

24. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglītojamo skaits VIIS sistēmā tiek ievadīts un apstiprināts līdz attiecīgā gada 1.oktobrim.

25. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu kārtējam budžeta gadam aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto un profesionālās ievirzes izglītības iestādē noteikto kārtību.

26. Profesionālā ievirzes izglītības iestādes vadītājs atbild par profesionālās ievirzes izglītības iestādei piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma racionālu un efektīvu izlietojumu un prioritārā secībā nodrošina izglītības programmā paredzēto nodarbību apmaksu.

27. Pedagoga darba samaksu nosaka profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs, veicot tarifikāciju uz kārtējā gada 1.septembri un 1.janvāri. Darba algu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem/metodiķiem nosaka pašvaldība uz 1.septembri.

28. Pedagoga darba slodžu sadali, ievērojot normatīvo aktu prasības, veic profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagoģisko padomi.

29. Pedagoga zemākās darba algas likmi nosaka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

30. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs, pamatojoties uz profesionālās ievirzes izglītības iestādē apstiprinātiem kritērijiem, izvērtējot pedagoga darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros pedagogiem drīkst noteikt augstāku mēneša darba algas likmi par Ministru kabineta noteikumos minēto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi.

31. Piemaksas un prēmijas pedagogam piešķir un apmēru nosaka attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs, iestādes darba samaksas fonda ietvaros, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un profesionālās ievirzes izglītības iestādē izstrādāto un apstiprināto kārtību.

32. Gulbenes novada Izglītības pārvalde nosaka profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tarifikāciju iesniegšanas laiku, saskaņošanas kārtību un nepieciešamos dokumentus.

33. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs Gulbenes novada Izglītības pārvaldē iesniedz:

33.1. apstiprinātu profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagogu tarifikāciju valsts un pašvaldības finansējumam (atsevišķi);

33.2. apstiprinātu profesionālās ievirzes izglītības iestādes nodarbību sarakstu mācību semestrim;

33.3. rīkojumu par pedagogu algas likmēm, ja tās noteiktas augstākas, nekā Ministru kabineta noteikumos noteiktā zemākā algas likme.

34. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas tiek izdrukātas no VIIS datu bāzes, un tās saskaņo Gulbenes novada Izglītības pārvalde un Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas ekonomists.

35. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja tarifikācija tiek izdrukāta no VIIS datu bāzes uz atsevišķas veidlapas. To saskaņo Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs, metodiķis un Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas ekonomists un apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

VI. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumus Nr.1 “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu  pedagogu darba samaksai” (protokols Nr.1, 66.§).

37. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembrī.

 

Pielikums

Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumiem Nr.11 “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”

Gulbenes novada Izglītības pārvalde, pamatojoties uz zemāk noteiktajiem kritērijiem, izvērtē katra vispārējās izglītības iestādes vadītāja (turpmāk – vadītājs) darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādē.

Atbilstoši iestādei piešķirtajam finansējuma apjomam no valsts mērķdotācijas iestādes vadītāja un viņa vietnieka darba samaksas finansēšanai un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem (atbilstoši tabulai), Gulbenes novada pašvaldības Valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija nosaka mēneša darba algas paaugstinājumu iestādes vadītājam.

Vadītāja mēneša darba algas paaugstinājumu, pamatojoties uz Gulbenes novada pašvaldības Valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisijas priekšlikumu, apstiprina Gulbenes novada dome.

Vadītāja mēneša darba algas paaugstinājums tiek noteikts par laikposmu no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam.

Kritēriji

1. Personāls, struktūrvienības

1.1. Personāls vairāk, kā 100 cilvēki - 3 punkti. Ja ir struktūrvienība (-as) vai programmas (-u) īstenošanas vieta (-as) - par katru papildus 1 punkts.

1.2. Personāls no 41 līdz 99 cilvēkiem - 2 punkti. Ja ir struktūrvienība (-as) vai programmas (-u) īstenošanas vieta (-as) - par katru papildus 1 punkts.

1.3 .Personāls līdz 40 cilvēkiem - 1 punkts. Ja ir struktūrvienība (-as) vai programmas (-u) īstenošanas vieta (-as) - par katru papildus 1 punkts.

2. Izglītojamo skaits iestādē

2.1. Vairāk, kā 300 izglītojamie  - 3 punkti.

2.2. No 100 līdz 299 izglītojamajiem  - 2 punkti.

2.3. Līdz 100 izglītojamajiem  - 1 punkts.

3. Obligātā vecuma izglītojamo skaita dinamika pēdējos trijos gados

3.1. Izglītojamo skaits pieaudzis par 10 % un vairāk – 3 punkti.

3.2. Izglītojamo skaits stabils – pieaugums vai samazinājums nepārsniedz 10 % - 2 punkti.

3.3. Izglītojamo skaits samazinājies vairāk, kā par 10% - 1 punkts.

4. Izglītības iestādes pedagogu resursi

4.1. Izglītības iestāde nodrošināta ar atbilstošas izglītības un kvalifikācijas pedagogiem un pedagogiem profesionālās kompetences pilnveide atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, izglītības iestādei piesaistīti jaunie pedagogi vai kāds no esošajiem pedagogiem ieguvis papildus kvalifikāciju (-as) cita mācību priekšmeta (-u) mācīšanai pēdējo divu gadu laikā - 3 punkti.

4.2. Izglītības iestāde nodrošināta ar atbilstošas izglītības un kvalifikācijas pedagogiem un pedagogiem profesionālās kompetences pilnveide atbilst normatīvajos aktos noteiktajam – 2 punkti.   

4.3. Izglītības iestāde nodrošināta ar atbilstošas izglītības un kvalifikācijas pedagogiem, atsevišķiem pedagogiem objektīvu apstākļu dēļ nav nepieciešamā profesionālās kompetences pilnveide - 1 punkts.

5. Izglītības iestādes ieguldījums finanšu resursu piesaistē

5.1. Izglītības iestādē pēdējos divos gados ir īstenoti vai tiek īstenoti nozīmīgi, t.sk., starptautiski projekti (projektā piedalās starptautiskie partneri, izglītības iestāde ir projekta vadošais partneris u.c.), izglītības iestāde iesaistās vietēja un nacionāla mēroga iniciatīvās (“Skolas piens”, “Skolas auglis”, ir Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniece, utt.) - 3 punkti.

5.2. Izglītības iestādē pēdējo divi gadu laikā ir īstenoti vai tiek sekmīgi īstenoti vietēja un valsts mēroga projekti, kas veicina finanšu piesaisti, pedagogu tālākizglītību, zināšanu pārnesi, veicina izglītojamo pieredzes apmaiņu vai starptautisko pieredzi, izglītības iestāde iesaistās vietēja un nacionāla mēroga iniciatīvās - 2 punkti.

5.3. Izglītības iestādē pēdējos divos gados ir īstenoti vai tiek īstenoti vietēja mēroga projekti, izglītības iestāde iesaistās vietēja un nacionāla mēroga iniciatīvās - 1 punkts.

6. Inovatīvu mācību programmu/virzienu attīstība, izglītojamo sasniegumi

6.1. Izglītības iestādes izglītojamajiem ir vairāki sasniegumi starptautiskā, valsts vai reģiona mēroga pasākumos (olimpiādēs, skatēs, sacensībās u.c.) - 3 punkti.

6.2. Izglītības iestādes izglītojamajiem ir vairāki sasniegumi valsts un reģiona mēroga pasākumos (olimpiādēs, skatēs, sacensībās u.c.)- 2 punkti.

6.3. Izglītības iestādes izglītojamajiem ir vairāki sasniegumi tikai novada mēroga pasākumos - 1 punkts.

Vadītāja mēneša darba algas paaugstinājums

17 punkti un vairāk

Līdz 50%

15-16

Līdz 40%

13-14

Līdz 30%

11-12

Līdz 20%

9-10

Līdz 10%