Gulbenes novada vides objektu izveidošanas
AKCIJAS
„100 gulbji Latvijas simtgadei" noteikumi

Apstiprināti 2013.gada 28.novembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.18, 34.§

Akcijas mērķi ir aktivizēt sabiedrību lokālpatriotismam un rosināt cilvēku izpratni par Gulbi kā novada simbolu.
Iegūt kvalitatīvu, izteiksmīgu un tehniski izstrādātu Gulbenes novada simbola Gulbja materializēšanu telpā un laikā, veicinot Gulbenes novada atpazīstamību visplašākajā mērogā.

1.Vispārīga informācija

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada dome organizē novada simbola Gulbja iedzīvināšanu vides objektā
1.2. Akcija norises laiks: 2014.- 2018.gads.
1.3. Akcijai darba skices un detalizētu tā īstenošanas aprakstu iesniedz līdz katra gada 4.maijam – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, tad plānoto darbu realizē līdz 18.novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.
1.4. Akciju "100 gulbji Latvijas simtgadei" rīko Gulbenes novada dome, juridiskā adrese – Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV- 4401.
1.5. Akcijā aicināti piedalīties ikviens (gan fiziskas, gan juridiskas personas, personu un interesentu grupas), kuri piekrīt akcijas noteikumu izvirzītajām prasībām.
1.6. Gulbenes novada dome izveido komisiju, kas apzina Gulbja vides objektu izvietošanai iespējamās teritorijas un materiālus.

2. Informācija par Akcijas priekšmetu

2.1. Akcija "100 gulbji Latvijas simtgadei" tiek rīkota Gulbenes novada simbola Gulbja iedzīvināšanu vides objektā. Katrs akcijas dalībnieks var iesniegt vienu vai vairākus piedāvājumus.
2.2. Akcijā iesniegtos darbus (darba ideju un vides objekta uzstādīšanas vietu) saskaņo ar komisiju, kuras sastāvu apstiprina Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.
2.3. Akcijā iesniegtais vides objekta Gulbja darba oriģināls, minot autora vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu, paliek īpašumā akcijas dalībniekam un tiek uzstādīts publiskā telpā;
2.4. Akcijas priekšmeta nosacījumi:
2.4.1. Gulbenes novada simbolam Gulbim kā vides objektam jābūt vienā dimensijā ne mazākam kā 1m;
2.4.2. Vides objekts var tikt izgatavots no jebkādiem materiāliem, kas piemēroti āra telpai un klimatiskajiem apstākļiem, ar ilglaicīgumu vismaz 10 gadi;
2.4.3. Vides objekts Gulbis jāuzstāda tikai Gulbenes novada teritorijā (akcentējot katra pagasta un pilsētas savdabību) un tam jābūt publiski pieejamam;
2.4.4. Akcijas dalībniekiem piedāvājumu iesniegt kā skici, pievienojot aprakstu, Gulbenes novada domē speciāli izveidotajai komisijai.

3. Akcijas izziņošana

3.1. Akciju izziņo, publicējot par to paziņojumu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv, Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas" un laikrakstā „Dzirkstele".