Pašvaldības nomātie īpašumi Beļavas pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs

Platība (m2)

Lietošanas mērķis

Iznomātājs

Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi)

Nomas līguma darbības termiņš

“Letes” ūdenstornis ar artēziskā urbuma sūkņu staciju un kanalizācijas sistēmas ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Beļavas pagastā
50440040056051
50440040058006

 

Ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas nodrošināšanai Letu ciemā

SIA "Letes Furs"

1078,62 EUR uz visu nomas termiņu

01.10.2018.-31.12.2019.