Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

 

 

 

 

 

 

 

5084 008 0145*

“Taces”, Rankas pagasts

0,38

Lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5090 004 0112*

“Stradu palīgsaimniecības”, Stradu pagasts

0,1

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

*Zemes vienības daļa

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv ,iesnieguma veidlapa pieejama https://www.gulbene.lv/lv/iesniegums-briva-forma 

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.