Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu.

Apstiprināti 2016.gada 25.augusta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.12, 6.§)

Grozījumi 2017.gada 28.septembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 9.§)

Grozījumi 2018.gada 25.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.1, 9.§)

Grozījumi 2019.gada 30.maija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.8, 12.§)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka minimālo izglītojamo skaitu pirmsskolas izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestādes pirmsskolas grupās, kā arī speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamo izglītojamo skaitu.

2. Ja izglītības iestādē izglītojamo skaits grupā ir mazāks par šajos noteikumos noteikto minimālo izglītojamo skaitu, veido apvienotās grupas, nodrošinot minimālo bērnu skaitu grupā.

3. Ja objektīvu apstākļu dēļ (higiēnas prasību ievērošana, neparedzētas izglītojamo skaita izmaiņas u.c.) izglītības iestāde šos noteikumus nevar ievērot, tās vadītājs rakstiski informē Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļu (turpmāk – nodaļa) par nepieciešamību un reālajām iespējām samazināt izglītojamo skaitu grupā. Nodaļa objektīvi izvērtē apstākļus un sagatavo atzinumu par izglītojamo skaita samazināšanu.

II. Izglītojamo skaits grupā

4. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā minimālais izglītojamo skaits:

4.1. vecumā no 1 līdz 2 gadiem:

                                4.1.1. Gulbenes pilsētā – 14;

                                4.1.2. pagastos – 10;

4.2. vecumā no 2 līdz 3 gadiem:

                4.2.1. Gulbenes pilsētā -16;

                4.2.2. pagastos – 10;

4.3. vecumā no 3 līdz 5 gadiem:

                4.3.1. Gulbenes pilsētā – 18;

                4.3.2. pagastos – 12;

4.4. vecumā no 5 līdz 7 gadiem:

                4.4.1.Gulbenes pilsētā – 18;

                4.4.2. pagastos – 12.

5. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā izglītojamo uzņem pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā norādītajā programmā, ievērojot, ka minimālais izglītojamo skaits vienā grupā speciālās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai izglītojamajiem ar:

5.1. valodas attīstības traucējumiem – 10;

5.2. fiziskās attīstības traucējumiem – 10;

5.3. garīgās veselības traucējumiem – 6;

5.4. smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – 4.

6. Šo noteikumu 4.punktā minētās izglītības programmas apguvei vienā grupā var integrēt ne vairāk kā 2 izglītojamos ar attīstības traucējumiem. Pieļaujamais izglītojamo skaits vienā grupā, kurā integrēts kaut viens izglītojamais ar speciālām vajadzībām, ir ne vairāk par 18 bērniem.

7. Pēc izglītības iestādes iniciatīvas var veidot grupas, kurās ir dažāda vecuma bērni ar minimālo izglītojamo skaitu, kas noteikts šo noteikumu 4.punktā.

7.1 Pēc izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) iniciatīvas var veidot divas grupas, ja kopējais pirmsskolas vecuma bērnu skaits ir vismaz 22 bērni, ar nosacījumu, ka grupā, kurā pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 5 līdz 7 gadiem, ir vismaz 10 bērni.

III. Noslēguma jautājumi

8. Grupu atvēršana un dalīšana tiek finansēta no pašvaldības un valsts budžeta

9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Gulbenes novada domes 2010.gada 26.augusta noteikumi „Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”, kas apstiprināti Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 35.§).

Noteikumi stājas spēkā no 2016.gada 1.septembra.