Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Zvejnieks (pašpatēriņa vai komerczvejnieks) iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Pašvaldība ar zvejniekiem noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.
Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem). Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums komerciālai zvejai tiek slēgts uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, pašpatēriņa zvejai uz 1 gadu.
Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana ir maksas pakalpojums, kuru regulē MK noteikumi. Arī limitu sadali starp fiziskām un juridiskām personām regulē MK noteikumi. Pēc līguma noslēgšanas un maksas veikšanas pakalpojuma ņēmējam jāvēršas Valsts vides dienestā zvejas licences saņemšanai.
Licenci komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, kas atrodas pašvaldības teritorijā izsniedz pašvaldība, pēc iesniegtās veidlapas izskatīšanas (MK noteikumi Nr.1015, 2.2. apakšpunkts).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasītājs ierodas attiecīgajā pagasta pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas izvēlētā ūdenstilpne un iesniedz iesniegumu no juridiskas vai fiziskas personas (zvejnieka), norādot reģistrācijas vai deklarētās dzīvesvietas adresi, vēlamo zvejas rīku skaitu un izmēru (murdam – sētas garumu), zvejas mērķi – komerciālā zveja vai pašpatēriņa zveja, telefona numuru.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pašvaldība pēc iesnieguma izskatīšanas sastāda līgumu par zvejas limitu iedalīšanu. Līgumam pielikumā tiek sagatavots protokols, kurā norādīti zvejas limiti un nomas maksa. Iesnieguma iesniedzējs tiek uzaicināts parakstīt līgumu un veikt protokolā norādītos maksājumus.

 3. Informācija par pakalpojuma maksu
  Zivju murds līdz 30 m 9,96 EUR,
  Zušu murds līdz 30 m 14,23 EUR,
  Zivju tīkls, par katriem 5 m 2,85 EUR

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Saņemot rūpnieciskās zvejas licenci Valsts vides dienestā jāuzrāda zvejas ūdens transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un pakalpojuma apmaksas kvīts.

Saņemt pakalpojumu