Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā

Noteikumi Nr.9

APSTIPRINĀTI

31.08.2017. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 12, 32.§)

GROZĪJUMI

26.10.2017. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 14, 20.§)

30.12.2020. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 22, 51.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 64.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) un pašvaldības iestādes:

1.1. izmanto pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos transportlīdzekļus;
1.2. nosaka atbildīgo personu tiesības un pienākumus;
1.3. slēdz līgumus un kompensē izdevumus par amatpersonas (darbinieka) personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu pildīšanai;
1.4. nosaka degvielas patēriņa normas;
1.5. degvielas uzskaites un norakstīšanas kārtību;
1.6. noteikumu izpildes kontroles un pārskatīšanas kārtību.

2. Pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais autotransports (turpmāk – transportlīdzeklis) izmantojams tikai pašvaldības funkciju izpildei un amata, darba pienākumu (turpmāk – darba pienākumi) pildīšanai. Ārpus darba laika un brīvdienās transportlīdzeklis izmantojams tikai tiešo darba pienākumu veikšanai saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora vai pašvaldības iestāžu vadītāju rīkojumiem. Braucieni, kad amatpersona (darbinieks) izmanto transportlīdzekli ārpus noteiktā darba laika pieļaujami, ja tie ir saistīti ar darba pienākumu izpildi.
3. Pašvaldības transportlīdzekļa lietošana darba vajadzībām ir tāda transportlīdzekļa lietošana, kas nepieciešama amatpersonas (darbinieka) darba pienākumu pildīšanai, nodrošinot pašvaldības iestādes funkciju izpildi, tai skaitā komandējumi un braucieni uz semināriem, sanāksmēm, kā arī citi braucieni, kas saistīti ar amata pienākumu pildīšanu Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās.
4. Pašvaldības transportlīdzekli nav atļauts izmantot amatpersonas (darbinieka) atvaļinājuma vai darbnespējas laikā.
5. Par transportlīdzekļa izmantošanas organizēšanu un lietderīgu noslogojumu ir atbildīgs pašvaldības iestādes vadītājs.
6. Svītrots ar 30.12.2020. (prot. Nr. 22, 51.p.)

II. Pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo transportlīdzekļu izmantošana

7. Katram transportlīdzeklim ar pašvaldības izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja rīkojumu tiek noteikta atbildīgā persona, kura nodrošina transportlīdzekļa izmantošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām. Rīkojumā ir jānorāda:

7.1. par transportlīdzekļa lietošanu atbildīgā persona (turpmāk – atbildīgais lietotājs);
7.2. transportlīdzekļa marka un modelis, valsts reģistrācijas numurs;
7.3. Svītrots ar 30.12.2020. (prot. Nr. 22, 51.p.)
7.4. degvielas patēriņa norma uz 100 km nobraukumam saskaņā ar šo noteikumu VI.nodaļu;
7.5. transportlīdzekļa stāvvieta ārpus darba laika vai darba pienākumu izpildes.

8. Transportlīdzekļus individuālā lietošanā amatpersonai (darbiniekam) nodod ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda automašīnas marku, modeli, valsts reģistrācijas numuru, odometra rādījumus un degvielas atlikumu transportlīdzekļa degvielas tvertnē.
9. Atbildīgā lietotāja pienākumi un atbildība:

9.1. Svītrots ar 30.12.2020. (prot. Nr. 22, 51.p.)
9.2. uzturēt transportlīdzekli tehniskā kārtībā;
9.3. nodrošināt transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai līgumā noteiktās transportlīdzekļa tehniskās apkopes;
9.4. veikt operatīvos pierakstus par transportlīdzekļa brauciena mērķi;
9.5. nodrošināt regulāru transportlīdzekļa kopšanu, t.sk., auto mazgāšanu un salona tīrīšanu;
9.6. nekavējoties informēt Gulbenes novada pašvaldības Īpašuma pārraudzības nodaļas vadītāju vai pašvaldības iestādes vadītāju par transportlīdzekļa bojājumiem, tehniskajiem vai citiem defektiem, ceļu satiksmes negadījumiem, Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem;
9.7. veikt transportlīdzekļa ekspluatāciju saskaņā ar tehniskajām normām un ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumā nomaksāt administratīvo sodu saskaņā ar administratīvo aktu;
9.8. ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas gadījumā veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības un segt izdevumus saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības vai pašvaldības iestādes rīkojumu par apdrošināšanas gadījumu pašriska apmērā vai nodarīto zaudējumu apmērā, ja neiestājas apdrošināšanas gadījums;
9.9.ievērot noteiktās degvielas mēneša normas. Gadījumos, kad transportlīdzekļa mēneša izdevumi pārsniedz noteikto degvielas izdevumu patēriņa mēneša normu, atlīdzināt summu, par kuru pārsniegta mēneša norma vai, ja pārsniegums objektīvu iemeslu dēļ attaisnojams, iesniegt Gulbenes novada pašvaldībā vai pašvaldības iestādē iesniegumu, kurā pamatots mēneša normas pārsniegums;
9.10. materiāli atbildēt par transportlīdzekļa bojājumiem, atlīdzināt pašvaldībai vai citām personām nodarītos zaudējumus vai kaitējumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
9.11. veikt ceļazīmju (pašvaldības īpašumā un bilancē esošs transportlīdzeklis, kā arī no trešajām personām lietošanā pieņemts transportlīdzeklis (noma, līzings)) aizpildīšanu un iesniegšanu Gulbenes novada pašvaldībā, attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Sveķu pamatskolā līdz nākamā mēneša 5.datumam, un uzņemties pilnu materiālo vai cita veida atbildību par šajos dokumentos iekļautās informācijas patiesumu.
9.12. savlaicīgi informēt loģistikas vecāko speciālistu par plānotajiem braucieniem ārpus novada.

10. Ja atbildīgais lietotājs atrodas ikgadējā atvaļinājumā vai ilgstošā prombūtnē, tad ar pašvaldības izpilddirektora vai pašvaldības iestādes vadītāja rīkojumu tiek noteikts cits atbildīgais lietotājs.
11. Transportlīdzekli, kas ir nodots atbildīgā lietotāja rīcībā, ar attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai tā nozīmētas personas mutisku atļauju var nodot lietošanā citai amatpersonai (darbiniekam) braucienam Latvijas Republikas teritorijā vienreizēju (atsevišķu) uzdevumu veikšanai vai ar rakstisku rīkojumu par komandējumu un pilnvaru vadīt transportlīdzekli braucienam ārpus tās. Šādos gadījumos amatpersona (darbinieks) saņem un nodod transportlīdzekli no atbildīgā lietotāja un atskaitās viņam par brauciena maršrutu.
12. Norēķiniem par degvielas uzpildīšanu katrai transportlīdzekļa vienībai izmantojama degvielas karte. Persona, kurai nodota degvielas karte, ir atbildīga par to, lai tā nenonāktu trešās personas rīcībā un tiktu izmantota atbilstoši lietošanas noteikumiem.
13. Pašvaldības amatpersonas (darbinieki) pašvaldības administrācijas valdījumā un lietošanā esošos transportlīdzekļus var izmantot, saskaņojot transportlīdzekļa izmantošanas laiku un ilgumu ar Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas (turpmāk – Īpašumu pārraudzības nodaļa) loģistikas vecāko speciālistu. Pašvaldības transportlīdzekļa izmantošanas nepieciešamību pašvaldības amatpersonas (darbinieki) piesaka rakstveidā – norādot transportlīdzekļa lietotāju, izmantošanas datumu un laiku, maršrutu un pamatojumu. Transportlīdzekļa plānveida pieteikšana veicama ne vēlāk kā trīs dienas pirms transportlīdzekļa izmantošanas dienas.
14. Transportlīdzekļa pieteicējs ir atbildīgs par to, ka pieteiktais darba brauciens vai komandējums ir saistīts ar darba pienākumu pildīšanu.
15. Lai efektīvi nodrošinātu pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanu, ievērojot par pašvaldības transportlīdzekļiem atbildīgo darbinieku noslogojumu un tiešo darba pienākumu veikšanas prioritātes, ieteicams pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) darba pienākumu veikšanai nepieciešamajos gadījumos vienlaikus veikt transportlīdzekļa vadītāja pienākumus.

III. Pašpārvadājumu veikšanas kārtība

16. Pašvaldības īpašumā esošo, kā arī nomāto autobusu izmantošanu un rezervēšanu nodrošina Īpašumu pārraudzības nodaļa.
17. Īpašumu pārraudzības nodaļa organizē pasažieru pašpārvadājumus pašvaldības iestāžu vajadzībām.
18. Īpašumu pārraudzības nodaļas lēmumi pasažieru pašpārvadājumu jomā ir saistoši visām pašvaldības iestādēm.
19. Pašvaldības autobusus atļauts izmantot pašvaldības funkciju veikšanai. Autobusi tiek izmantoti pašvaldībai noteikto izglītības, kultūras, sporta un citu likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju veikšanai (plānoto budžeta līdzekļu apmērā), nodrošinot autobusus:

19.1. izglītojamo nokļūšanai uz un no izglītības pasākumiem (prioritārā secībā):

19.1.1. izglītības procesa nodrošināšanai;
19.1.2. mācību priekšmetu olimpiādēm un sporta sacensībām;
19.1.3. mācību dienas ekskursijām (ne vairāk kā 1 ekskursija katrai klasei mācību gada laikā);
19.1.4. interešu izglītības pasākumiem;
19.1.5. konkursiem, skatēm un pasākumiem;

19.2. amatierkolektīvu nokļūšanai uz un no pasākumiem (prioritārā secībā):

19.2.1. skatēm, kopmēģinājumiem, repertuāra apguves semināriem, modelēšanas koncertiem, konkursiem, kas saistīti ar kolektīva mākslinieciskās kvalitātes nodrošināšanu un rezultātu sasniegšanu, t.sk. Latvijas nacionālā kultūras centra rīkotajiem pasākumiem;
19.2.2. Dziesmu un deju svētkiem;
19.2.3. novada rīkotajiem pasākumiem;
19.2.4. koncertiem, izrādēm novada robežās (saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu);
19.2.5. koncertiem, izrādēm ārpus novada (katram kolektīvam vienu reizi gadā);

 19.3. sportistu nokļūšanai uz sacensībām (prioritārā secībā):

19.3.1. valsts mēroga un starptautiskām sacensībām, kurās tiek pārstāvēts Gulbenes novads;
19.3.2. novada mēroga sacensībām un sporta pasākumiem;
19.3.3. sporta organizāciju pārstāvju pieredzes apmaiņas braucieniem;

19.4. citiem mērķiem (prioritārā secībā):

19.4.1. pašvaldības iestāžu amatpersonu (darbinieku) kursu, apmācību, lekciju apmeklējumiem;
19.4.2. ar pašvaldības atbalstītu projektu saistītiem braucieniem;
19.4.3. Svītrots ar 30.12.2020. (prot. Nr. 22, 51.p.)

20. Līdztekus pastāvot vairākām prioritārām autobusa izmantošanas nepieciešamībām, autobusa izmantošanas nepieciešamību nosaka Īpašumu pārraudzības nodaļa, saskaņojot to ar pašvaldības izpilddirektoru.
21. Citas personas pašvaldības autobusos drīkst pārvadāt, ja par pārvadājamo personu grupu ir noteikta atbildīgā persona.
22. Autobusa vadītājs nedrīkst uzņemt un pārvadāt autobusā trešās personas.
23. Par autobusa braucienu sagatavojams pašvaldības izpilddirektora rīkojums, kurā norādīts pašpārvadājuma brauciena mērķis, kas saistīts ar pašvaldības funkciju veikšanu, plānotais brauciena maršruts. Rīkojumam pievienojams pasažieru saraksts vai norāde, kādas personas var atrasties autobusā un kādi dokumenti to apliecina. Šajā rīkojumā norādāma arī atbildīgā persona par attiecīgo pārvadājamo personu grupu, kura atbild par kārtības un drošības ievērošanu autobusa salonā.
24. Autobusu pieprasīšanas kārtību nosaka pašvaldības noteikumi.
25. Rīkojums vai tā apliecināta kopija un braucēju saraksts brauciena laikā glabājas autobusā pie autobusa vadītāja.
26. Pašvaldības autobusi nav izmantojami komercpārvadājumu veikšanai, kā arī tajos nav atļauts veikt skaidras naudas norēķinus par pārvadājumu.
27. Autobusu izmantošana tiek finansēta no pašvaldības budžeta.
28. Izmantojot trešo personu sniegtos transporta pakalpojumus, tos apmaksā pēc pakalpojuma sniedzēja izrakstītā rēķina.

IV. Pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo transportlīdzekļu izdevumu uzskaite

29. Ar autotransporta izmantošanu saistīto dokumentāciju kārto Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa un Īpašumu pārraudzības nodaļa, pašvaldības iestāžu kompetentie darbinieki.
30. Lai nodrošinātu braucienu lietderības kontroli un braucienu uzskaiti, visus pašvaldības transportlīdzekļus aprīko ar maršruta kontroles sistēmu – iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā.
31. Visu braucienu uzskaiti kārto, izmantojot maršruta kontroles sistēmu, kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu.
32. Ja maršruta kontroles sistēmai ir radušās tehniskas problēmas un kontroles sistēma pārtrauc darboties, atbildīgajam lietotājam jāsastāda akts par maršruta kontroles sistēmas bojājuma konstatējumu un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šo tehnisko problēmu rašanās jāziņo maršruta kontroles sistēmas pārstāvim.
33. Izmantojot maršruta kontroles sistēmu, atskaitē par transportlīdzekļa izdevumiem par pamatu nobrauktajiem kilometriem un patērētajai degvielai tiek izmantoti transportlīdzekļa faktiskie odometra rādījumi, kurus katra mēneša pēdējā datumā atbildīgais lietotājs salīdzina ar maršruta kontroles sistēmas uzrādītajiem rādījumiem.
34. Pieļaujamā datu nesakritība starp odometra rādījumu un maršruta kontroles sistēmas fiksētajiem nobrauktajiem kilometriem mēneša laikā ir līdz 5 %. Ja odometra novirze, salīdzinot faktiskos odometra rādījumus ar maršruta kontroles sistēmas uzrādītajiem rādījumiem, ir lielāka par 5 %, atbildīgais lietotājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šo tehnisko problēmu rašanās ziņo maršruta kontroles sistēmas pārstāvim.

35. Atbildīgais lietotājs, izmantojot maršruta kontroles sistēmas sniegtos datus, aizpilda ceļazīmi par transportlīdzekļa izdevumiem, kurā norāda:

35.1. transportlīdzekļa faktiskos odometra rādījumus mēneša sākumā un beigās;
35.2. nobrauktos kilometrus;
35.3. degvielas atlikumu;
35.4. saņemtās un patērētās degvielas daudzumu;
35.5. brauciena pamatojumu – jānorāda apmeklējamā objekta nosaukums un mērķis (piem., preču iegāde). Pamatojumā var norādīt tikai brauciena attaisnojuma dokumenta datumu un numuru;
35.6. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un parakstu.

36. Ceļazīmi apstiprina pašvaldības izpilddirektors vai pašvaldības iestādes vadītājs.
37. Visas ceļazīmes pirms iesniegšanas grāmatvedībā, tiek reģistrētas vienotā reģistrācijas žurnālā, kas izveidots elektroniskā formā DVS Namejs. Vienota ceļazīmju numerācija veicama no katra pārskata gada sākuma visu pašvaldības iestāžu transportlīdzekļiem.
38. Aizpildītas un domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vai pašvaldības iestāžu vadītāja apstiprinātas ceļazīmes par transportlīdzekļa izmantošanu iepriekšējā kalendārajā mēnesī kopā ar atskaiti par degvielas izmantošanu, kā arī citiem attaisnojošiem dokumentiem atbildīgie lietotāji iesniedz Gulbenes novada pašvaldībā, attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Sveķu pamatskolā līdz nākamā mēneša 15.datumam.
39. Izdevumi par maksas autostāvvietu izmantošanu, veicot darba pienākumus, tiek apmaksāti no attiecīgās pašvaldības iestādes budžeta līdzekļiem pēc iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.
40. Ja transportlīdzeklis izmantots citas pašvaldības iestādes funkciju veikšanai, norēķini par degvielas izlietojumu tiek veikti no tās pašvaldības iestādes budžeta, kura izmantojusi attiecīgo transportlīdzekli.

V. Amatpersonas (darbinieka) īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošana darba pienākumu pildīšanai

41. Ja amatpersonas (darbinieka) darba pienākumu pildīšanai nav iespējams vai nav lietderīgi izmantot pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošu transportlīdzekli vai sabiedrisko transportu, pēc amatpersonas (darbinieka) motivēta ziņojuma iesniegšanas, domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors vai pašvaldības iestādes vadītājs, rakstveidā saskaņojot ar Īpašumu pārraudzības nodaļu, var noslēgt ar amatpersonu (darbinieku) līgumu par amatpersonas (darbinieka) īpašumā vai valdījumā (turējumā) esoša transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu pildīšanai (turpmāk – līgums).
42. Līgumam pievieno transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju. Līgumā norāda vidējo degvielas patēriņu litros uz 100 km, patērējamās degvielas daudzuma limitu, transportlīdzekļa izmantošanas laiku.
43. Amatpersona (darbinieks) darba pienākumu pildīšanai, izmantojot personīgo transportlīdzekli, uzpilda degvielu ar pašvaldības izsniegto degvielas karti, līgumā noteiktā nobraukuma un degvielas patēriņa normas ietvaros. Gadījumos, kad degvielas kartes izmantošana nav iespējama, amatpersona (darbinieks) degvielas uzpildīšanu var veikt par personīgajiem līdzekļiem degvielas uzpildes stacijās, ar kurām Gulbenes novada pašvaldības vai pašvaldības iestāde ir noslēgusi līgumu par degvielas iepirkumu, un saņemt šo izdevumu atmaksu, iesniedzot attaisnojuma dokumentu (iesniegums, čeks ar transportlīdzekļa vadītāja personas datiem vai iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru) Gulbenes novada pašvaldībā, attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Sveķu pamatskolā līdz nākamā mēneša 15.datumam.
44. Izdevumi par patērēto degvielu tiek apmaksāti no pašvaldības iestādes budžeta līdzekļiem, kura izmantojusi transportlīdzekli, pēc iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.
45. Kompensācijas apmērs par personīgā transportlīdzekļa nolietojumu un ekspluatācijas izdevumiem (izņemot izdevumus par patērēto degvielu) nedrīkst pārsniegt četrus centus par katru nobraukto kilometru. Kompensācijas konkrēto apmēru nosaka, ņemot vērā automašīnas motora tilpumu un automašīnas izlaides gadu. Lai saņemtu kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa nolietojumu un ekspluatācijas izdevumiem, amatpersona (darbinieks) iesniedz iesniegumu ar transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumu attaisnojuma dokumentiem ne retāk kā reizi ceturksnī.
46. Par amatpersonas (darbinieka) personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu pildīšanai amatpersona (darbinieks) aizpilda maršruta lapu. Maršruta lapu apstiprina domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors vai pašvaldības iestādes vadītājs. Maršruta lapas pirms iesniegšanas grāmatvedībā, tiek reģistrētas vienotā reģistrācijas žurnālā, kas izveidots elektroniskā formā DVS Namejs.
47. Amatpersona (darbinieks), ar kuru noslēgts līgums par amatpersonas (darbinieka) īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu pildīšanai, ir atbildīgs par maršruta lapu savlaicīgu aizpildīšanu un iesniegšanu Gulbenes novada pašvaldībā, attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Sveķu pamatskolā, un uzņemas pilnu materiālo vai cita veida atbildību par šajos dokumentos iekļautās informācijas patiesumu.

VI. Degvielas patēriņa normas 100 km nobraukumam noteikšana

48. Degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam nosaka saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādīto vidējo degvielas patēriņu, kas publicēts Ceļu satiksmes un drošības direkcijas datu bāzē.
49. Ja ražotāja tehniskie dati nav pieejami vai izgatavotājrūpnīcas norādītā degvielas patēriņa norma neatbilst faktiskajiem (reālajiem) ekspluatācijas apstākļiem un faktiski patērētajam degvielas daudzumam, vai tiek konstatēti citi objektīvi apstākļi transportlīdzeklim degvielas patēriņa normas izmaiņām, tad degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam nosaka eksperimentāli.

50. Transportlīdzekļa degvielas patēriņa norma eksperimentālā kārtā tiek noteikta sekojoši:

50.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;
50.2. atzīmē odometra rādījumu (B);
50.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā (gan pilsētas satiksmē, gan ārpus apdzīvotam vietām) nobrauc ne mazāk kā 100 kilometru un atkārtoti atzīmē odometra rādījumu (B1);
50.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar degvielu un atzīmē ielieto degvielas daudzumu (A).

51. Transportlīdzekļa degvielas patēriņa normu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Degvielas patēriņa norma = A / (B1-B) x 100

52. Degvielas patēriņa normu nosaka ar domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vai iestādes vadītāja rīkojumu izveidota komisija 3 (trīs) iestādes darbinieku sastāvā, piedaloties transportlīdzekļa vadītājam.
53. Visus aprēķinus un darbības degvielas patēriņa normas noteikšanai fiksē aktā, kuru sastāda divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Īpašumu pārraudzības nodaļai, otrs tiek pievienots attiecīgajam rīkojumam par nobraukuma normas noteikšanu transportlīdzeklim vai līgumam. Pamatojoties uz minēto aktu, domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors vai iestādes vadītājs izdod rīkojumu par nobraukuma normas noteikšanu transportlīdzeklim. Rīkojumā norāda:
53.1. transportlīdzekļa marku, modeli, motora tilpumu, izlaides gadu un valsts reģistrācijas numuru;
53.2. degvielas veidu un degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam.
54. Ja ekspluatācijas laikā mainās transportlīdzeklim eksperimentāli noteiktā degvielas patēriņa norma, nepieciešams noskaidrot izmaiņu iemeslu, veikt jaunu eksperimentu, noformēt aktu, izdot jaunu rīkojumu vai izdarīt grozījumus līgumā.
55. Laika posmā no 1.novembra līdz nākamā gada 31.martam tiek noteikta paaugstināta degvielas patēriņa norma 100 km nobraukumam, bet ne vairāk kā par 10%.

VII. Noteikumu izpildes kontrole

56. Šo noteikumu ievērošanas un izpildes kontroli veic Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs.
57. Atbildīgais par transportlīdzekļu izdevumu uzskaiti saskaņā ar šiem noteikumiem ir Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa un attiecīgā pašvaldības iestāde.
58. Ja pārbaudot ceļazīmi, tiek konstatēts degvielas pārtēriņš, par šo faktu nekavējoties jāinformē domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors vai pašvaldības iestādes vadītājs. Pārtērētā summa atbildīgajam lietotājam ir jāatmaksā pašvaldības budžetā.
59. Ar pašvaldības iestādes vadītāja rīkojumu apstiprināta komisija vismaz reizi gadā veic transportlīdzekļu odometru rādījumu un degvielas atlikumu inventarizāciju.

VIII. Noslēguma jautājumi

60. Atzīt par spēku zaudējušiem:

60.1. Gulbenes novada domes 2014.gada 23.janvāra noteikumus Nr.1 “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.2, 38.§);
60.2. Gulbenes novada domes 2011.gada 29.septembra noteikumus Nr.2011/4 “Skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi” (protokols Nr.13, 19.§).

61. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.