29.12.2016. Gulbenes novada dome nolemj:

1. Izdot Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.30

, saskaņā ar 18.pielikumu.

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā (vai elektroniskā veidā) nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie brīvi pieejami Gulbenes novada domes ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

 

Saistošo noteikumu pielikumi: