APSTIPRINĀTI ar Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu, protokols Nr.8, 23.§

Saistošie noteikumi Nr.9

Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā

Izdoti saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem’’ 30.pantu, Ministru Kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.759 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadā’’ ,

  1. NOTEIKT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos 20 626 510 euro apmērā, tajā skaitā budžeta ieņēmumus no nodokļiem 10 626 864 euro apmērā, saskaņā ar 1.1.pielikumu.
  2. NOTEIKT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam izdevumos 22 787 029 euro apmērā saskaņā ar 1.2.pielikumu.
  3. NOTEIKT Gulbenes novada pašvaldības speciālā budžeta kopsavilkumu 2016.gadam ieņēmumos 779 271 euro apmērā un izdevumos 1 155 001 euro apmērā saskaņā ar 1.3.pielikumu.
  4. NOTEIKT, ka Gulbenes novada domes, Gulbenes novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu izdevumu tāmju grozījumu apstiprināšana atbilstoši apstiprinātajiem budžetam jāveic līdz 2016.gada 3.jūnijam.
  5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas.
  6. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības aizņēmumu apjomu 2016.gadam 1 087 908 euro un procentu un aizņēmumu apkalpošanas maksājumus 50 000 euro, kopsummā 1 137 908 euro apmērā. Gulbenes novada pašvaldības saistību no 2016.gada līdz 2022. un turpmākajiem gadiem rādītājiem 1.4.pielikumā ir informatīvs raksturs.
  7. NOTEIKT, ka Gulbenes novada finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2016.gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa.
  8. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.