30.09.2021. Gulbenes novada dome pieņēma lēmumu par saistošo noteikumu Nr.20 

 izdošanu.

Saistošo noteikumu pielikumi: