att

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2018. gada 31.maija lēmumu (protokols Nr.10, 8.§) “Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tiek uzsākta  “Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam” projekta publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 30. jūnijam

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 5.jūlijā plkst. 17:15, Gulbenes novada pašvaldībā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, 2.stāva zālē

Publiskās apspriešanas laikā ar attīstības programmas materiāliem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.gulbene.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, Gulbenes novada domē, 326. kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā, kā arī internetā https://geolatvija.lv/.

Viedokļus par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam, Gulbenes novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt Gulbenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 30. jūnijam, vai sūtot pa pastu uz adresi Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV -4401, vai elektroniski nosūtot attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotājai: Dacei Kuršai uz elektronisko pasta adresi dace.kursa@gulbene.lv.

Iesniedzot viedokļus, fiziskām personām jānorāda vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru un darbības vietas adresi.