Apstiprināts 2018.gada 25.janvāra Gulbenes novada domes sēdē Nr.1, 44.§

Nolikums par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izteikta Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – novada pašvaldība) atzinība ar tās nodibinātajiem apbalvojumiem fiziskajām un juridiskajām personām vai arī personu grupām – kolektīviem, par kuriem noteiktajā kārtībā novada pašvaldībā iesniegti ierosinājumi apbalvošanai.

1.2. Novada pašvaldība nodibina šādus apbalvojumus:

1.2.1. Goda diploms;

1.2.2. Atzinības raksts;

1.2.3. Pateicības raksts.

1.3. Lai izskatītu ierosinājumus un sniegtu novada pašvaldībai priekšlikumus par Goda diploma un Atzinības raksta piešķiršanu, Gulbenes novada dome izveido Apbalvošanas komisiju (turpmāk – Komisija) 5 cilvēku sastāvā.

1.4. Iesniegtos materiālus Komisijas sekretārs sagatavo izskatīšanai Komisijas sēdē.

1.5. Komisija ierosinājumus izskata slēgtā sēdē. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.

1.6. Komisijai ir tiesības uz sēdi uzaicināt ierosinājuma iesniedzēju un attiecīgo nozaru speciālistus.

1.7. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Tās protokolē Komisijas sekretārs.

1.8. Komisija lēmumus par Goda diploma vai Atzinības raksta piešķiršanu pieņem, balsojot ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Komisijas sekretārs sēdes protokola izrakstu iesniedz novada domes priekšsēdētājam, kurš komisijas priekšlikumus par apbalvojumu piešķiršanu lēmuma projekta veidā iesniedz izskatīšanai novada domes sēdē.

II. Goda diploms

2.1. Novada pašvaldības Goda diploms A3 formāts (skat. 1.pielikumā) (turpmāk – Goda diploms), ir augstākais novada pašvaldības apbalvojums. To piešķir saskaņā ar novada domes lēmumu. Kopā ar Goda diplomu var tikt pasniegta balva.

2.2. Novada pašvaldība apbalvo ar Goda diplomu, lai izteiktu novada pašvaldības atzinību par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā.

2.3. Novada domes izveidotajai Apbalvošanas komisijai motivētu ierosinājumu par Goda diploma piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt Gulbenes novada domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāji, nevalstisko organizāciju vadītāji. Ierosinājumā jānorāda informācija par apbalvojamo (vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, darba vieta vai nodarbošanās, juridiskām personām nosaukums un vadītājs),  precīzu formulējumu, par ko Goda diploms piešķirams un apraksts par apbalvojamo un viņa nopelniem Gulbenes novadā vai sadarbībā ar Gulbenes novadu.

2.4. Ierosinājumus Goda diploma piešķiršanai novada domē var iesniegt līdz katra gada 1.oktobrim.

2.5. Goda diplomu pasniedz vienreiz gadā – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā 18.novembrī, saskaņā ar novada domes lēmumu, ne vairāk kā 3 (trīs) apbalvošanai izvirzītajām personām. Apbalvojumu pasniedz novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai cita novada domes pilnvarota persona.

2.6. Goda diplomu paraksta novada domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks.

III. Atzinības raksts

3.1. Novada pašvaldības Atzinības raksts A4 formāts (skat. 2.pielikumā) (turpmāk – Atzinības raksts) ir zemākas pakāpes apbalvojuma veids pēc Goda diploma. Atzinības rakstu pasniedz par profesionālu ieguldījumu konkrētā jomā. Kopā ar Atzinības rakstu var tikt pasniegta balva.

3.2. Atzinības rakstu pasniedz vienreiz gadā – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā 18.novembrī.

3.3. Motivētus ierosinājumus novada domes Apbalvošanas komisijai par Atzinības raksta piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt novada domes deputāti, novada domes izpilddirektors, nevalstisko un politisko organizāciju vadītāji, valsts un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji. Ierosinājumā jānorāda informācija par apbalvojamo (vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, darba vieta vai nodarbošanās, juridiskām personām nosaukums un vadītājs) un precīzs formulējums, par ko Atzinības raksts piešķirams.

3.4. Ierosinājumus Atzinības raksta piešķiršanai novada domē var iesniegt līdz katra gada 1.oktobrim.

3.5. Pēc ierosinājuma saņemšanas komisija pieprasa attiecīgās pārvaldes vadītājam izteikt savu viedokli.

3.6. Atzinības raksta saņemšanai var ierosināt apbalvot ne vairāk kā 3 (trīs) personas, kas darbojas katra pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā un  ne vairāk kā 6 (sešas) personas – pilsētas pārvaldes administratīvajā teritorijā.

3.7. Novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķir saskaņā ar novada domes lēmumu apbalvošanai izvirzītajām personām.

3.8. Atzinības rakstu paraksta novada domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks.

3.9. Atzinības rakstu pasniedz novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai cita novada domes pilnvarota persona.

IV. Pateicības raksts

4.1. Novada pašvaldības Pateicības raksts A4 formāts (skat. 3.pielikumā)  (turpmāk tekstā - Pateicības raksts) ir apbalvojums, kuru pasniedz par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada mēroga sacensībās, konkursos, skatēs u.c. pasākumos. Pateicības rakstu pasniedz arī citos gadījumos, ja par to ir lēmis novada domes priekšsēdētājs.

4.2. Kopā ar Pateicības rakstu var tikt pasniegta balva, medaļa, kauss.

4.3. Ierosinājumus par Pateicības raksta pasniegšanu izskata novada domes priekšsēdētājs.

4.4. Pateicības rakstu paraksta novada domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.

4.5. Pateicības raksta pasniegšanu organizē pasākuma rīkotājs.

V. Apbalvojumu reģistrs un lēmuma paziņošana

5.1. Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskā nodaļa ved Apbalvojumu reģistru atsevišķi katram apbalvojuma veidam.

5.2. Domes pieņemto lēmumu par Goda diploma un Atzinības raksta piešķiršanu vai atteikšanos to piešķirt paziņo ierosinājuma iesniedzējam.

VI. Noslēguma jautājumi

6.1. Atzīt par spēku zaudējušu Nolikumu par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem, kas apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2012.gada 17.oktobra lēmumu “Par “Nolikums par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu” (prot.Nr.16, 1.§).

6.2. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.februārī.