Apstiprināti 2016.gada 28.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.1, 42.§)
saistošie noteikumi Nr.1

Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam

Izdoti saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta 1.daļu, likuma „ Par pašvaldību budžetiem’’ 30.pantu, Ministru Kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.759 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadā’’ ,

  1. NOTEIKT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos 20 036 376 euro apmērā, tajā skaitā budžeta ieņēmumus no nodokļiem 10 616 082 euro apmērā, saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. NOTEIKT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam izdevumos 21 029 348 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
  3. NOTEIKT Gulbenes novada pašvaldības speciālā budžeta kopsavilkumu 2016.gadam ieņēmumos 779 271 euro apmērā un izdevumos 1 159 817 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
  4. NOTEIKT, ka Gulbenes novada domes, Gulbenes novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu izdevumu tāmju apstiprināšana atbilstoši apstiprinātajiem budžetam jāveic līdz 2016.gada 28.februārim.
  5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas.
  6. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības aizņēmumu apjomu 2016.gadam 924 674 euro un procentu maksājumus 50 000 euro, kopsummā 974 674 euro apmērā. Gulbenes novada pašvaldības saistību no 2016.gada līdz 2021.un turpmākajiem gadiem rādītājiem 4.pielikumā ir informatīvs raksturs.
  7. NOTEIKT, ka Gulbenes novada finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2016.gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa.
  8. Novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.