Apstiprināti 02.02.2018.Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 2, 1.§),
saistošie noteikumi Nr. 1

 

Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantiem

  1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam ieņēmumos 23 166 992 euro apmērā, tajā skaitā budžeta ieņēmumus no nodokļiem 11 897 786 euro apmērā, kā arī naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 1 298 268, saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam izdevumos 25 963 568 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
  3. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības speciālā budžeta kopsavilkumu 2018.gadam ieņēmumos 778 430 euro apmērā un izdevumos 1 425 722 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
  4. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības aizņēmumu atmaksu apjomu 2018.gadam 1 828 747 euro un procentu un aizņēmumu apkalpošanas maksājumus 40 000 euro, kopsummā 1 868747 euro apmērā. Gulbenes novada pašvaldības saistību no 2018. līdz 2024.gadam un turpmākajos gados rādītājiem 4.pielikumā ir informatīvs raksturs.
  5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas.
  6. NOTEIKT, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
  7. NOTEIKT, ka Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā jāveic budžeta grozījumi, samazinot izdevumu daļu.
  8. NOTEIKT, ka Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2018.gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa.
  9. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.