Apstiprināti 28.02.2019.Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 3, 27.§),
saistošie noteikumi Nr. 7

Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantiem

  1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2019.gadam - ieņēmumos 24 960 394 euro apmērā, izdevumos 27 200 148 euro apmērā, finansēšanā 2 239 754 euro, saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gadam ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2.pielikumu.
  3. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības speciālo budžeta 2019.gadam - ieņēmumos 778 430 euro apmērā, izdevumos 1 378 141 euro apmērā, finansēšanā 599 711 euro saskaņā ar 3.pielikumu.
  4. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības speciālā budžeta 2019.gadam ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 4.pielikumu.
  5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas.
  6. NOTEIKT, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
  7. NOTEIKT, ka Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā jāveic budžeta grozījumi, samazinot izdevumu daļu.
  8. NOTEIKT, ka Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļai (nodaļas vadītāja L.Reinsone) saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2019.gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa.
  9. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.