Apstiprināti 27.01.2022.Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 1, 100.p.),
saistošie noteikumi

Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas    2.punktu, 46.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantiem

  1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2022.gadam – ieņēmumos 33 653 519 euro apmērā, izdevumos 43 162 631 euro apmērā, finansēšanā  9 509 112 euro, saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2022.gadam ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2.pielikumu.
  3. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļai un Grāmatvedības nodaļai ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas.
  4. NOTEIKT, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
  5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā jāveic budžeta grozījumi, samazinot izdevumu daļu.
  6. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļai un Grāmatvedības nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2022.gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa.
  7. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)                                A.Caunītis