Apstiprināts 2014.gada 26.jūnija domes sēdē (protokols Nr.14, 17.§)

NOLIKUMS

Par Gulbenes novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību

1.            Nolikumā paredzēta kārtība, kādā fiziskām un juridiskām personām tiek piešķirtas medību tiesības Gulbenes novada domes (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai lietojumā esošo zemes gabalu medību platībās.

2.            Pašvaldības medību tiesības tiek piešķirtas, noslēdzot Pašvaldības medību tiesību nomas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

3.            Līguma darbības termiņš nedrīkst būt ilgāks par 12 gadiem.

Minimālā Pašvaldības medību tiesību nomas maksa gadā ir EUR 0,50/ha. Pašvaldības medību tiesību nomas maksa maksājama avansa veidā par turpmāko gadu mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

4.            Pašvaldības medību platībās medību tiesību nomas pirmtiesība, ievērojot sekojošu secību, ir:

4.1. Mednieku kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē, neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības;

4.2. Mednieku kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīves vietu ir deklarējuši Gulbenes novada administratīvo teritoriju, un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

4.3.Mednieku kolektīvam un personai, kuram (ai) ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

4.4. Mednieku kolektīvam, kura juridiskā adrese ir reģistrēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošai personai.

5.            Pašvaldības medību tiesību nomas pretendentam (turpmāk tekstā – Pretendents), kas ir juridiska persona, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

5.1.Pieteikums, kurā jānorāda medību kolektīva nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti, Uzņēmumu reģistra izziņa par juridisko adresi, tālruni, elektronisko pasta adresi (ja tāda ir);

5.2 Medību kolektīva pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības, pases kopija;

5.3. Medību kolektīva biedru saraksts;

5.4. Medību kolektīva statūti.

6.            Pretendentam, kas ir fiziska persona, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

6.1. Pieteikumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

6.2. Ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad jānorāda pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, dokuments, kas apliecina pilnvarojumu, pases kopija.

7.            Līgumu (Pielikums Nr.1) slēdz tā Pašvaldības pagasta pārvalde, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā pašvaldības medību tiesību platība. Attiecīgā Pašvaldības pagasta pārvalde, noslēdzot ar pretendentu Līgumu, 15 dienu laikā par to rakstveidā informē Pašvaldības iznomāto zemes gabalu nomniekus.

8.            Atsavinot Pašvaldības medību platību, attiecīgā Pašvaldības pagasta pārvalde par darījumu 15 dienu laikā informē medību kolektīvu, ar kuru par attiecīgo medību platību noslēgts medību tiesību nomas līgums.

9.            Pretendentu pieteikšanās kārtība:

9.1. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam attiecīgajā Pašvaldības pagasta pārvaldē pie informācijas stenda un Pašvaldības mājas lapā tiek norādīta informācija par Pašvaldības medību platībām, uz kurām kārtējā gadā beidzas medību tiesību nomas līgumi;

9.2. Attiecīgajā Pašvaldības pagasta pārvaldē no 1.marta līdz 15.martam Pretendents iesniedz iesniegumu, norādot medību platību, uz kuras medību tiesību nomu vēlas pretendēt, pievienojot 6. vai 7.punktā minētos dokumentus;

9.3. Ja iepriekš minētajā termiņā ir pieteicies tikai viens Pretendents, tad ar to tiek noslēgts Līgums;

9.4. Ja augstākminētajā termiņā ir pieteikušies vairāki Pretendenti, Līgumu slēdz ar to personu, kurai saskaņā ar Nolikuma 5.punktu ir pirmtiesība;

9.5. Ja minētajā termiņā ir pieteikušies vairāki Pretendenti, tad ir rīkojama izsole, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu un 6.1 pantu.

10.          Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles rīko tā Pašvaldības pagasta pārvalde, kuras administratīvajā teritorijā atrodas iznomājamā Pašvaldības medību platība.

11.          Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles sākumcena ir šī Nolikuma 4.punktā noteiktā nomas maksa. Visaugstākā nosolītā cena ir uzskatāma par nomas maksu gadā uz 1 ha.

12.          Informācija par izsoli ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izsoles tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā un izvietota attiecīgās Pašvaldības pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā, kā arī rakstiski tiek paziņota visiem Pretendentiem, kuri pieteikušies Nolikuma 6. vai 7.punktā paredzētajā kārtībā uz vienu un to pašu Pašvaldības medību tiesību platību.

13.          Pretendenti, iesniedzot pieteikumu, parakstās izsoles noteikumos, ka ir iepazinušies ar izsoles norises kārtību.

14.          Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles dalības maksa ir EUR 10,00.

15.          Pretendentiem ir sekojošas tiesības un pienākumi:

15.1.Tiesības pirms Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles iepazīties ar Pašvaldības medību platību dabā;

15.2. Iesniedzot Nolikuma 6. Un 7.punktā minētos dokumentus un piedaloties Pašvaldības medību tiesību nomas izsolē ir pienākums ievērot Nolikuma prasības.

16.          Līdz Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles sākumam attiecīgā Pašvaldības pagasta pārvalde izvērtē Pretendentu atbilstību Nolikuma prasībām.

17.          Pašvaldības medību tiesību nomas izsolē nedrīkst piedalīties tie Pretendenti, kuri nav nokārtojuši finansiālās saistības pret Pašvaldību par medību tiesību nomu un/vai Nolikuma 10.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā nav iesnieguši visus Nolikuma 6. vai 7.punktā minētos dokumentus.

18.          Pretendenti, kuri atbilst Nolikumā uzskaitītajām prasībām, tiek reģistrēti kā Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles pretendenti.

19.          Pašvaldības vārdā Līgumu slēdz attiecīgās Pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs. Līgumu var slēgt tikai tad, kad ir samaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā.

20.          Pašvaldības medību tiesību nomas ieguvējs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas paraksta Līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu Līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā Pašvaldības medību tiesību nomas ieguvējs Līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, tad uzskatāms, ka Pašvaldības medību tiesību nomas ieguvējs no Līguma slēgšanas ir atteicies.

21.          Ja Pašvaldības medību tiesību nomas ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Līgumu, izsoļu Komisija secīgi rakstveidā piedāvā Līgumu slēgt tam pretendentam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu.

22.          Pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz Nolikuma 22.punktā noteikto rakstveida piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc paziņošanas. Ja pretendents piekrīt parakstīt Līgumu par paša nosolīto augstāko nomas makus, tad septiņu darba dienu laikā pēc atbildes sniegšanas ir jānoslēdz Līgums. Komisija ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas publicē attiecīgu informāciju Pašvaldības mājas lapā.

23.          Līdz Nolikuma spēkā stāšanās dienai noslēgtie Līgumi ir spēkā līdz to termiņa beigām. Līgumi, kuros noteikts beztermiņa lietojums un/vai nav noteikta nomas maksa, grozāmi, nosakot termiņu un minimālo nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 4.punktu.