IZDOTI

27.04.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.7; 33.p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendiju studentam, stipendijas piešķiršanas kritērijus, kā arī līguma ar stipendiātu noslēgšanas kārtību.
 2. Noteikumu mērķis ir sekmēt kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
 3. Stipendiju piešķir Latvijas valsts akreditētās izglītības iestādēs akreditētās programmās studējošiem neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju vai stipendiju no citiem avotiem. 
 4. Gulbenes novada dome (turpmāk – dome) ar atsevišķu lēmumu līdz ar kārtējā gada budžeta apstiprināšanu nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju nozares un kopējo pirmreizēji atbalstāmo stipendiātu skaitu kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.
 5. Stipendiātam piešķir stipendiju 80% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieturot obligātos nodokļus.
 6. Pēc lēmuma pieņemšanas par stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz līgumu ar pašvaldību.
 7. Pašvaldība maksā stipendiātam stipendiju reizi mēnesī 10 mēnešus gadā – no septembra līdz jūnijam.
 8. Pēc sekmīgas studiju pabeigšanas un attiecīgās specialitātes iegūšanas stipendiātam ir pienākums iegūtajā specialitātē pašvaldības iestādē nostrādāt:
  1.  3 gadus, ja stipendiāts pašvaldības stipendiju ir saņēmis 2 vai 3 studiju semestrus;  
  2.  4 gadus, ja stipendiāts pašvaldības stipendiju ir saņēmis 4 vai 5 studiju semestrus; 
  3.  5 gadus, ja stipendiāts pašvaldības stipendiju ir saņēmis 6 vai vairāk studiju semestrus.
 9. Noteikumu 8.punktā minētajos termiņos neieskaita grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.

                                              II. Stipendijas piešķiršanas kārtība

 1. Stipendiju piešķir atklāta konkursa kārtībā. 
 2. Stipendijas izmaksas periodā studējošais var saņemt stipendiju tikai par vienu apgūstamo specialitāti.
 3. Pretendentu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju dome izveido Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija).
 4. Komisija nodrošina un uzrauga ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, kā arī:
  1. nodrošina stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu;
  2. veic pretendentu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu;
  3. izskata stipendiātu iesniegto informāciju par studiju norisi;
  4. uzrauga noslēgtajos līgumos par stipendiju piešķiršanu paredzēto saistību izpildi;
  5. sagatavo priekšlikumus par tām studiju nozarēm, kurās studējošajiem nākamajā gadā būtu nepieciešams piešķirt stipendijas, kā arī iespējamo stipendiātu skaitu.
 5. Pašvaldība konkursu izsludina no kārtējā gada 1.jūnija, paredzot pretendentu pieteikumu iesniegšanai divu mēnešu termiņu.
 6. Pretendents, kurš vēlas saņemt stipendiju, iesniedz komisijai pieteikumu, kam pievieno šādus dokumentus:
  1. motivācijas vēstuli;
  2. sekmju izrakstu par jau apgūto studiju posmu.
 7. Komisija konkursam iesniegtos dokumentus pretendentam atpakaļ neizsniedz.
 8. Mēneša laikā pēc konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām komisija izvērtē pretendenta iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, uzaicina pretendentu uz interviju, lai noskaidrotu viņa profesionālo vīziju un motivāciju, un pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.
 9. Pēc komisijas pieņemtā lēmuma par stipendijas piešķiršanu stipendiāts komisijai iesniedz augstskolas izziņu, kas apliecina studiju turpināšanas faktu.
 10. Pēc komisijas lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas un augstskolas izziņas, kas apliecina studiju turpināšanas faktu, iesniegšanas, pašvaldība ar stipendiātu slēdz līgumu, kurā paredz:
  1. stipendijas apmēru un tās izmaksas kārtību;
  2. līdzēju tiesības un pienākumus;
  3. līdzēju atbildību;
  4. līguma izbeigšanas kārtību;
  5. citus jautājumus.

III. Stipendijas piešķiršanas kritēriji

 1. Pretendentam ir tiesības konkursa kārtībā pretendēt uz stipendijas piešķiršanu, ievērojot šādus kritērijus:
  1. pretendents:
   1. sākot no 2.kursa, ir pilna laika 1.līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju programmas students kādā no atbalstāmajām studiju nozarēm;
   2. sākot no 2.kursa, ir pilna laika 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmas students kādā no atbalstāmajām studiju nozarēm, izņemot pilna laika maģistra studiju programmas studentu, kam ir tiesības pretendēt uz stipendijas piešķiršanu, sākot no 1.kursa;
  2. pretendents sekmīgi apguvis studiju programmas iepriekšējo posmu un sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
  3. pretendentam ir apgūstamajai studiju nozarei nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis;
  4. pretendenta intervijas rezultāts ir pozitīvs.
 2. Gadījumā, ja pašvaldībai nav pieejams finansējums, lai piešķirtu stipendiju visiem pretendentiem, kas atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem, komisijai ir tiesības priekšroku dot tam pretendentam, kuram ir augstāks vidējais sekmju vērtējums iepriekšējā studiju posmā.
 3. Pašvaldībai ir tiesības atteikt piešķirt stipendiju pretendentam, kas atbilst stipendijas piešķiršanas kritērijiem un studē kādā no atbalstāmajām studiju nozarēm, ja iegūstamais izglītības līmenis, absolvējot studiju programmu, ir augstāks nekā attiecīgās nozares speciālistam minimāli nepieciešams.

IV. Stipendijas izmaksas apturēšana, atjaunošana un izbeigšana

 1. Komisija ar lēmumu aptur stipendijas izmaksu, ja stipendiāts pārtraucis studijas uz noteiktu laiku (akadēmiskais atvaļinājums), līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par stipendijas izmaksas atjaunošanu vai izmaksas pārtraukšanu.
 2. Komisija ar lēmumu pārtrauc stipendiju izmaksu, ja stipendiāts:
  1. absolvējis studiju programmu;
  2. izbeidzis studijas, neiegūstot noteikto specialitāti, vai ir atskaitīts no izglītības iestādes;
  3. līgumā vai komisijas norādītajā termiņā nav iesniedzis augstskolas sagatavotu izziņu par sekmīgu studiju plānā paredzēto akadēmisko saistību izpildi un studiju turpināšanu izvēlētajā nozares specialitātē;
  4. pārtrauc studijas uz laiku, kas ir ilgāks par 2 (diviem) semestriem;
  5. sniedzis nepatiesas ziņas.
 3. Stipendiāts atmaksā pašvaldībai stipendiju pilnā apmērā līgumā noteiktajā kārtībā:
  1. noteikumu 24.2. - 24.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos;
  2. ja stipendiāts nav izpildījis noteikumu 8.punktā minētās saistības;
  3. citos līgumā noteiktajos gadījumos.
 4. Stipendiāts neatmaksā pašvaldībai stipendiju šādos gadījumos:
  1. stipendiāts izpildījis noteikumu 8.punktā minētās saistības;
  2. stipendiāts veselības stāvokļa dēļ zaudējis darba spējas vai spēju turpināt studijas, ko apliecina ar kompetento iestāžu izziņām.

V. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzība

 1. Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt domē.
 2. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

 1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.