APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2009. gada 10. septembra sēdē (prot. Nr.9, 20.§),

saistošie noteikumi Nr.9.

GROZĪJUMI
2015.gada 30.aprīļa domes sēdē Nr.11, 14.§

Saistošie noteikumi

Par Gulbenes novada teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma             6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu

 

APSTIPRINĀT detālplānojumus šādiem nekustamajiem īpašumiem:

  1.  /izslēgts ar 30.04.2015/
  2.  nekustamajam īpašumam “Upmalas” zemes vienības ar kadastra Nr. 5044 002 0023 daļai, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, saskaņā ar pielikumu pie saistošajiem noteikumiem.
  3. nekustamajam īpašumam “Lauvas”,  kadastra Nr. 5048 001 0040 un Nr. 5048 001 0041, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, saskaņā ar pielikumu pie saistošajiem noteikumiem.
  4. zemes gabalu Nākotnes ielā 8, Gulbenē un Litenes ielā 56, Gulbenē, Gulbenes novads, saskaņā ar 4.pielikumu pie saistošajiem noteikumiem.

1.pielikums pie saistošajiem not. Nr.9

/izslēgts ar 30.04.2015./

2.pielikums pie saistošajiem not. Nr.9

APSTIPRINĀTI ar Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 20.&)

“Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Upmalas” zemes vienības ar

kadastra Nr. 5044 002 0023 daļai, Beļavas pagasts, apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma  6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu.

  1. 1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašuma „Upmalas”zemes vienības ar kadastra nr. 5044 002 0023 daļai, Beļavas pagasts.

Beļavas pagasts

Detālplānojums nekustamajam īpašuma "Upmalas", kadastra Nr. 5044 002 0023

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Beļavas pagasta  padomes 2007.gada 29.maija saistošos noteikumus Nr. 4  2009 “Detālplānojums īpašuma “Upmalas” zemes vienības ar kadastra Nr.  50440020023 daļai Beļavas pagastā, Gulbenes rajonā”.

3.pielikums pie saistošajiem not. Nr.9

APSTIPRINĀTI ar Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 20.&)

„Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lauvas”,  kadastra Nr. 5048 001 0040 un Nr. 5048 001 0041, Daukstu pagasts, apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu.

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašuma „Lauvas” ar kadastra nr.5048 001 0040 un Nr. 5048 001 0041, Daukstu pagasts.
Daukstu pagasts
Detālplānojums nekustamajam īpašumam "

 ", kadastra Nr. 5048 001 0040 un 5048 001 0041

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Daukstu pagasta  padomes padomes 2008.gada 19.jūnija saistošos noteikumus Nr. 6 “Daukstu pagasta detālplānojums zemes gabalam “Lauvas”ar kadastra Nr. 5048 001 0040 un Nr. 5048 001 0041”.

4.pielikums pie saistošajiem not. Nr.9

APSTIPRINĀTI ar Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 20.&)

„Par detālplānojuma zemes gabalu Nākotnes ielā 8, Gulbenē

un Litenes ielā 56, Gulbenē, apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu.

1.Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts detālplānojums zemes gabaliem Nākotnes ielā 8, Gulbenē, un Litenes ielā 56, Gulbenē.

Gulbenes pilsēta

Detālplānojums zemes gabaliem Nākotnes ielā 8 un Litenes ielā 56

2.Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes pilsētas domes 2008.gada 21.februāra saistošos  noteikumus Nr. 3 ”Detālplānojums zemes gabaliem Nākotnes ielā 8 un Litenes ielā 56, Gulbenē”.