Gulbenes novada ģerbonis

Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2021. gada 25. marta  lēmumu Nr.349 (protokols Nr.3;38.p) “Par Gulbenes novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uzsākta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. Grozījumu izstrādes ietvaros tiks pārskatīti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un teritorijas plānojuma grafiskā daļa.

Kontaktpersona: Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja:

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībai, sūtot uz e-pastu: dome@gulbene.lv, vai pa pastu uz adresi Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novadā, LV-4401, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Spēkā esošā Gulbenes novada teritorijas plānojuma redakciju iespējams skatīt  Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 

Ar pilnu lēmuma un darba uzdevuma tekstu iespējams iepazīties  Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 

Ar domes lēmumu un darba uzdevumu Gulbenes novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei var iepazīties šeit:

Grozījumi

28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.15; 69.p)