Pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumu (protokols Nr.19., 39.§) “Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma piektās redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika uzsākta Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakcija publiskā apspriešana, ar apspriešanas laiku no 2018.gada 7.septembrim līdz 2018.gada 5.oktobrim. Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas publiskā apspriešanas laikā bija saņemti astoņi institūciju atzinumi un  trīs iesniegumi, kas izskatīti 2018.gada 10.oktobra Gulbenes teritorijas plānojuma piektās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmē.