Gulbenes novada teritorijas plānojuma trešās redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laikā no 2017.gada 30.oktobra līdz 21.novembrim. Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma materiāliem varēja iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.gulbene.lv  sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, Gulbenes novada domē, 326., 327 kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā, kā arī internetā https://geolatvija.lv/  .

Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti divi iesniegumi ar lūgumiem mainīt funkcionālo zonējumu Gulbenes pilsētā Raiņa ielā Nr.37 un Baložu ielā Nr.15. Iesniegumi tika izskatīti 2017.gada 29.novembra sanāksmē, kurā ietverta atzīme par priekšlikuma ņemšanu vērā.

Institūciju atzinumi tika saņemti no Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas, akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes reģiona, Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes, Veselības inspekcijas un Vidzemes plānošanas reģiona, kas tika izvērtēti un ņemti vērā. Galvenie papildinājumi plānojuma 3.redakcijai ir:

  1. Vides pārskatā ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā norādītos precizējumus:
  • 5.1.2. apakšnodaļu Dabas pieminekļi 55., 56.lpp., dižkoku daudzums: pēc pašreiz aktualizētās informācijas, Gulbenes novadā ir reģistrēti 70 dižkoki un 5 potenciālie dižkoki;
  • sadaļā Izmantotā literatūra un informācijas avoti /Konvencijas un tiesību akti 79.lpp. 22.punkts aizstāts ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 350 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” jo norādītie Ministru kabineta 2000.gada 12.maija noteikumi Nr. 421 ir spēku zaudējis normatīvais akts;
  • precizēt 23.punkts -  redakcionāla kļūda - iekavās norādīto datējumu – (18.12.2012.).
  1. Kartogrāfiskajā materiālā precizēts:
  • “Ainaviski vērtīgās teritorijas” Jaungulbenes pagasta Siladzirnavu ezera apkārtne un Lejasciema pagasta Sarkanie kalni;
  • aizsargjoslas attēlošana Litenes pagasta Valsts nozīmes vēsturiski notikuma vietai “Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vietai” un citiem novada kultūras pieminekļiem;
  • noņemtas attēlotās aizsargjoslas likvidētiem un aiztamponētiem ūdens ņemšanas urbumiem un precizētas darbojošos urbumu atrašanās vietas;
  • mainīts funkcionālais zonējumus Gulbenes pilsētā Raiņa ielā 37 no savrupmāju apbūves teritorijas uz lauksaimniecības teritoriju, “Savrupmāju apbūves” teritorijai zemi atstājot 1200 m2 platībā ap viensētu. Mainīts funkcionālo zonējumus Gulbenes pilsētā Baložu ielā15, Baložu ielā 17, Liepu ielā 11 un Raiņa ielā 30 teritoriju no savrupmāju apbūves teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju.

2017.gada 29.novembra sanāksmē (protokols Nr.12), dalībnieki nolemj:

  • Gulbenes novada domes sēdei iesniegt lēmumprojektu “Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma trešās redakcijas pilnveidošanu un funkcionālā zonējuma maiņu Gulbenes pilsētā Raiņa ielā 37, Raiņa ielā 30, Baložu ielā 15, Baložu ielā 17 un Liepu ielā Nr.11, un tās nodošanu publiskajai apspriešanai ar termiņu  no 2018.gada 9.janvāra līdz 2018.gada 30.janvārim.

28.12.2017.

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas
teritorijas plānotāja
Dace Kurša