Noteikumi Nr.11

Apstiprināti 26.10.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 30.§)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14. un 21.punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 9. un 10.punktu

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība):

1.1. nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai Pašvaldības izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu;
1.2. kompensē izglītojamiem braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ.

2. Pašvaldība nodrošina izglītojamajiem, kuri dzīvo Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, iespēju nokļūt izglītojamo dzīvesvietai tuvākajā Pašvaldības izglītības iestādē. Nokļūšanai citā Pašvaldības izglītības iestādē izglītojamais var izmantot Pašvaldības organizēto izglītojamo pārvadājumu vai pašpārvadājumu, vai arī sabiedriskā transporta pārvadājumu maršrutus.

3. Pašvaldība, pamatojoties uz Gulbenes novada domes Sabiedriskā transporta komisijas lēmumu, var nodrošināt iespēju izglītojamajiem no citu pašvaldību administratīvajām teritorijām nokļūt uz Pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm un atpakaļ.

4. Pašvaldība, pamatojoties uz Gulbenes novada domes Sabiedriskā transporta komisijas lēmumu, var nodrošināt Gulbenes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošu izglītojamo nokļūšanu līdz Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Gulbenes Mākslas skolas un Gulbenes Mūzikas skolas (turpmāk – profesionālas ievirzes izglītības iestādes) izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ.

5. Gulbenes novada lauku teritorijā dzīvojošo izglītojamo pārvadājumus veic:

5.1. sabiedriskie transportlīdzekļi, kas pārvadā pasažierus reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos;
5.2. transportlīdzekļi, kas veic izglītojamo pārvadājumus uz izglītības iestādi un atpakaļ (iekšzemes speciālie regulārie pārvadājumi) pēc Pašvaldības pasūtījuma vietās, kur nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu;
5.3. Pašvaldības transportlīdzekļi, kas veic izglītojamo pašpārvadājumus uz izglītības iestādi un atpakaļ vietās, kur nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.

6. Pašvaldības organizētie izglītojamo pārvadājumi un pašpārvadājumi nodrošina izglītojamā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, pavadošās personas (pavadoņa) pārvadājumus.

7. Izglītojamo pārvadājumi un braukšanas izdevumu kompensācija par braukšanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ paredzēta Ministru kabineta noteiktā mācību gada laikā.

8. Braukšanas izdevumi tiek kompensēti no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

9. Braukšanas izdevumi, kas saistīti ar braucieniem no dzīvesvietas līdz Pašvaldības izglītības iestādei, Gulbenes novada lauku teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem tiek atlīdzināti šādā veidā:

9.1. izsniedzot abonementa biļetes (elektroniskās viedkartes) braukšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;
9.2. kompensējot izdevumus par biļetēm reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos.

10. Braukšanas izdevumi, kas saistīti ar braucieniem no dzīvesvietas līdz Pašvaldības izglītības iestādei, Gulbenes novada lauku teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem tiek kompensēti šādā apmērā:

10.1. 100% apmērā – vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.–9. klase) izglītojamajiem;
10.2. 100% apmērā – vispārējās vidējās izglītības iestāžu klātienes izglītības programmu (10.–12.klase) izglītojamajiem;
10.3. 100% apmērā – profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem.

11. Braukšanas izdevumi Gulbenes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajam izglītojamajam par nokļūšanu no dzīvesvietas līdz Pašvaldības profesionālas ievirzes izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ tiek atlīdzināti šo noteikumu 9.punktā noteiktajos veidos 100% apmērā.

12. Vecāks vai likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks), vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz izglītības iestādē, kurā mācās konkrētais izglītojamais, iesniegumu, kuram pievienotas kompensējamās biļetes (turpmāk – biļetes) un norādīts bankas konts, uz kuru jāpārskaita kompensācija par braukšanas izdevumiem.

13. Līdz katra nākamā mēneša 5.datumam izglītības iestāde izvērtē iesniegumu un iesniedz to Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļā (turpmāk – nodaļa).

14. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek apmaksāta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šo noteikumu 13.punktā minētā iesnieguma saņemšanas nodaļā, pārskaitot to uz izglītojamā vecāka vai pilngadīga izglītojamā norādīto bankas kontu.

15. Pašvaldība var kompensēt vecākam vai pilngadīgajam izglītojamajam šādus izdevumus:

15.1. par Gulbenes novada lauku teritorijā dzīvojošā izglītojamā pārvadājumiem no dzīvesvietas līdz tuvākajai izglītības iestādei un atpakaļ, ja izglītojamā nokļūšanai tuvākajā izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu vai Pašvaldības organizētos izglītojamo pārvadājumus, vai pašpārvadājumus un attālums līdz izglītības iestādei pārsniedz 3 (trīs) kilometrus;
15.2. par Gulbenes novada lauku teritorijā dzīvojošā izglītojamā pārvadājumiem no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta vai Pašvaldības organizēto izglītojamo pārvadājumu, vai pašpārvadājumu transporta pieturvietai (turpmāk – pieturvieta) un atpakaļ, ja attālums līdz tai pārsniedz 3 (trīs) kilometrus.

16. Īpašos gadījumos, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un Gulbenes novada domes Sabiedriskā transporta komisijas lēmumu, Pašvaldība ir tiesīga kompensēt vecākam izdevumus par Gulbenes novada lauku teritorijā dzīvojošā izglītojamā pārvadājumiem no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja attālums līdz tuvākajai izglītības iestādei vai pieturvietai nepārsniedz 3 (trīs) kilometrus.

17. Lai saņemtu šo noteikumu 15.un 16.punktā minēto izdevumu kompensāciju, vecāks Gulbenes novada domes Sabiedriskā transporta komisijai iesniedz:

17.1. iesniegumu, kurā ir pamatota transporta kompensācijas nepieciešamība un sniegta informācija par autotransporta līdzekļa degvielas patēriņa normu;
17.2. uz vecāka vārda reģistrēta (īpašnieks vai turētājs) autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.

18. Gulbenes novada domes Sabiedriskā transporta komisija iesniegtos dokumentus izskata viena mēneša laikā un pieņem lēmumu par braukšanas izdevumu kompensēšanu vai pamatotu atteikumu to piešķirt, un paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

19. Pamatojoties uz Gulbenes novada domes Sabiedriskā transporta komisijas lēmumu par braukšanas izdevumu kompensēšanu, tiek noslēgta vienošanās starp vecāku un Gulbenes novada domi par braukšanas izdevumu segšanu.

20. 2017.gadā šo noteikumu 10.2.apakšpunkta piemērošanai kompensācijas apmērs ir 50 % (piecdesmit procenti), un šo apmēru piemēro, aprēķinot braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās vidējās izglītības iestāžu klātienes izglītības programmu (10.–12.klase) izglītojamajiem.

21. Noteikumu 11.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija noteikumus Nr.8 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensāciju piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.10, 28.§).

23. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī.