Noteikumi Nr.5

Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

Apstiprināti 28.04.2016. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 49.§)

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
likuma „ Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada domes (turpmāk – pašvaldības) un tās iestāžu amatpersonas (darbinieki) (turpmāk – darbinieki) rīkojas ar pašvaldības mantu.

2. Pašvaldības manta šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības nekustamais un kustamais īpašums, pašvaldības vai tās iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošie transporta līdzekļi, sakaru līdzekļi, finanšu resursi.

3. Pašvaldības darbinieki šo noteikumu izpratnē ir darbinieki, kuri pašvaldībā ieņem vēlētus amatus vai kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar kādu pašvaldības iestādi uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.

II. Pašvaldībai piederošo vai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšana

4. Pašvaldībai piederošo vai piekrītošo nekustamo īpašumu (turpmāk – īpašumu) Gulbenes novada dome ar lēmumu nodod pašvaldības iestādes valdījumā (bezatlīdzības lietošanā) iestādes funkciju nodrošināšanai.

5. Iestāžu valdījumā nenodotos nekustamos īpašumus pārvalda Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļai vai attiecīgā pilsētas un pagasta pārvalde.

6. Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšana ir:

6.1. pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošana;

6.2. pašvaldības nekustamā īpašuma vizuālā pārbaude;

6.3. ēkas un būves tehniskā apsekošana;

6.4. ēkas un būves uzlabošanas darbu (remonti, renovācija vai rekonstrukcija) plānošana, kā arī nepieciešamo darbību organizēšana un kontrole;

6.5. ēku un būvju apdrošināšana;

6.6. civiltiesisku līgumu slēgšana, nodrošinot pēc iespējas efektīvu un ekonomiski lietderīgu pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu;

6.6. līgumu slēgšana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem par apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu un citu pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī šo līgumu izpildes kontrole;

6.7. ar pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saistītas finanšu uzskaites organizēšana;

6.8. pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīze un nekustamā īpašuma izmantošanas perspektīvu izvērtēšana.

               

III. Rīcība ar pašvaldības īpašumā vai turējumā esošo autotransportu

7. Pašvaldības un tās iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais autotransports (turpmāk tekstā – transportlīdzeklis) izmantojams Gulbenes novada pašvaldības funkciju izpildei un darbinieku darba pienākumu pildīšanai.

8. Vienotu kārtību visām pašvaldības iestādēm autotransporta izmantošanā, degvielas uzskaitē un norakstīšanā, lai sekmētu lietderīgu Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, nosaka Gulbenes novada dome, izdodot noteikumus saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2., 3., 5.2 pantiem.                                                                                

IV. Saziņas līdzekļu izmantošana

9. Saziņas līdzekļi šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esošie mobilie tālruņi, stacionārie tālruņi, fakss, internets, elektroniskais pasts.

10. Pašvaldības īpašumā esošus mobilos tālruņus var piešķirt individuālā lietošanā domes darbiniekiem ar darba pienākumu veikšanu saistītajām sarunām un savstarpējai saziņai, izvēloties izdevīgāko pieslēguma veidu.

                Darbiniekiem, kuriem domes īpašumā esošais mobilais tālrunis piešķirts individuālā lietošanā, jāsedz 20 % no sarunu, īsziņu izmaksām, iemaksājot domes kasē skaidrā naudā vai, vienojoties ar Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļu, atļaujot ieturēt no darba algas.

11. Tiesības saņemt lietošanā mobilo tālruni pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem nosaka domes izpilddirektors vai iestādes vadītājs.

12. Ikmēneša mobilā tālruņa izmaksu limitu nosaka domes izpilddirektors vai iestādes vadītājs ar rīkojumu.

13. Ja darbinieks, kuram mobilais tālrunis nodots individuālā lietošanā, ir pārsniedzis apstiprināto limitu mēnesī, tad viņam jāatlīdzina pašvaldībai starpība starp faktiskajām izmaksām un apstiprināto limitu mēnesī.

14. Ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai nav iespējams iedalīt pašvaldības īpašumā esošu mobilo tālruni, darbiniekam ir tiesības lūgt domes izpilddirektoram vai iestādes vadītājam noslēgt patapinājuma līgumu par mobilā tālruņa bezatlīdzības lietošanu, nosakot lietošanas kārtību, limitu un termiņu. Šajā gadījumā darbiniekam tiek kompensētas sarunu izmaksas atbilstoši limitam.

15. Stacionārā pieslēguma tālruņiem ar domes izpilddirektora vai iestādes vadītāja rīkojumu tiek apstiprināts tālruņa sarunu izmaksu limits mēnesī. Ja ir pārsniegts apstiprinātais limits mēnesī, darbiniekam jāatlīdzina pašvaldībai starpība starp faktiskajām izmaksām un apstiprināto limitu mēnesī.

16. Pašvaldības tālruņus aizliegts izmantot ziedojumu zvaniem, zvaniem dalībai loterijās, paaugstinātās maksas pakalpojumu numuriem. Ja ir veikti šādi zvani, darbiniekam jāatlīdzina pašvaldībai minēto zvanu izmaksas.

17. Ja darbinieks mobilo tālruni vai stacionārā pieslēguma tālruni ir izmantojis personiskām vajadzībām, tas informē Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļu par sarunu daudzumu un ilgumu, kā arī sedz sarunu izmaksas, iemaksājot to vērtību pašvaldības norēķinu kontā vai kasē.

18. Darbinieki ir atbildīgi par viņu rīcībā nodoto saziņas līdzekļu (tālruņa, mobilā tālruņa, faksa, interneta, elektroniskā pasta) izmantošanu un tos drīkst izmantot tikai darba pienākumu izpildei.

19. Darbinieki ir atbildīgi par viņu rīcībā nodoto saziņas līdzekļu glabāšanu.

20. Darbinieks nedrīkst nodot tālruni trešajām personām, ieķīlāt to, iznomāt, vai citādi apgrūtināt, kā arī tam nav tiesību nomainīt iestādes mobilā tālruņa komplektējošās daļas.

V. Citas pašvaldības mantas izmantošana

21. Citu pašvaldības mantu (datorus, programmatūru, projektorus, kopētājus, kodoskopus, digitālās kameras, fotoaparātus, ekrānus u.c.) darbinieki drīkst izmantot tikai uzdoto darba pienākumu veikšanai.

22. Datorā aizliegts ievietot (lejupielādēt no interneta vai no pārnēsājama datu nesēja) jebkurus audio, video vai citus failus, kuri neattiecas uz darba pienākumu veikšanu un, kuri ir svešu autortiesību objekts.

23. Darbinieki internetu izmanto tikai tādas informācijas ieguvei, kas nepieciešama tiešo darba uzdevumu veikšanai.

24. Darbinieki nedrīkst izmantot pašvaldības īpašumu un telpas blakus darba veikšanai, privātu klientu pieņemšanai ar amata pienākumu nesaistītos jautājumos vai citu ar pašvaldības interesēm nesaistītu darbību veikšanai.

VI. Pašvaldības mantas atsavināšana un mantas pieņemšana

25. Pašvaldības kustamās un nekustamās mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama pašvaldības iestādēm to funkciju veikšanai.

26. Mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija vai amatpersona, kuras valdījumā vai turējumā atrodas pašvaldības manta. Pirms lēmuma projekta par atļauju atsavināta nekustamo vai kustamo mantu pieņemšanas, iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija vai amatpersona, kuras valdījumā vai turējumā atrodas pašvaldības manta, izvērtē šī manta nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.

27. Atbalstot pašvaldības administratīvo resursu, saimnieciski materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu/uzlabošanu, infrastruktūras sakārtošanu, kultūras, izglītības, sporta, veselības aizsardzības un sociālās palīdzības, u.c. pasākumus un to organizēšanu, pašvaldības domes priekšsēdētājs un iestāžu vadītāji ir tiesīgi lemt par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu. Tie ir gadījumi, kad bez atlīdzības pašvaldībai vai tās iestādei īpašumā tiek nodoti finanšu līdzekļi un/vai manta, nosakot īpašu to izmantošanas mērķi.

                Gadījumos, kad dāvinājuma summa pārsniedz 5000,00 EUR vai tiek dāvināts nekustamais īpašums, nepieciešama domes atļauja dāvinājuma pieņemšanai.

Pieņemot dāvinājumu (ziedojumu), slēdz dāvinājuma (ziedojuma) līgumu. Dāvinājumu (ziedojumu) ir atļauts izmantot tikai dāvinājuma (ziedojuma) līgumā paredzētajiem mērķiem.

VII. Pašvaldības finanšu resursu izmantošana

28. Jebkurai darbinieka rīcībai ar pašvaldības finanšu resursiem jābūt likumīgai, lietderīgai, samērīgai un ar tiem drīkst rīkoties atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos, pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam mērķim un Gulbenes novada domes lēmumos noteiktajā kārtībā.