Apstiprināti

2012.gada 25.oktobra domes sēdei Nr.17,49.§

Noteikumi Nr.5

Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Gulbenes novadā

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Būvniecības likuma 31.pantu  

I. Vispārīgie jautājumi

1.         Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas būves, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, nonākušas tādā stāvoklī, ka apdraud garāmgājējus, būvju lietotājus, īrniekus vai kaimiņus vai bojā ainavu.

2.         Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1.      būvei piekritīga zeme – zemes platība, kas noteikta Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 27. un 28. punktā noteiktajā kārtībā;

2.2.      būvlieta – dokumentu kopums, kas atspoguļo īpašuma piederību, būves tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī apliecina veiktās darbības saistībā ar būves sakārtošanu;

2.3.      cilvēku drošību apdraudoša būve – ilgstošai lietošanai paredzēta būve, kas konstruktīvi cieši saistīta ar zemi, tajā skaitā nepabeigtās būvniecības objekts, kam būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tādējādi apdraudot cilvēku drošību vai blakus esošo apbūvi, netiek ievērotas šādu būvju uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir pārtraukts iesāktais būvniecības process vai ieceres realizācija;

2.4.      būves sakārtošana – pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai novērstu būves radīto sabiedriskās drošības apdraudējumu vai vides degradēšanu;

2.5.      konservācija – pasākumi būvē, kas novērš tās konstrukciju bojāšanos, sagruvumu vai nonākšanu cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi bīstamā stāvoklī;

2.6.      nepabeigtās būvniecības objekts – jaunbūve, rekonstruēta vai renovēta būve, kuras būvniecības procesa laikā ir pārtraukta iesāktās būvniecības ieceres realizācija un nav veikti nepieciešamie pasākumi tās uzturēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.7.      pilnīgi sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

2.8.      vidi degradējoša būve – daļēji sagruvusi būve, kas ir atjaunojama, tajā skaitā nepabeigtās būvniecības objekts, kā arī būve, kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija, tomēr nav novērsta ainavu bojājošā ietekme.

II. Būvju klasifikācija

3.         Cilvēku drošību apdraudošās būves:

3.1.      A kategorijas cilvēku drošību apdraudoša būve – būve ar augstu sabiedriskās drošības apdraudējuma pakāpi – būves ar būtiski bojātām tās telpisko noturību nodrošinošām nesošajām vai norobežojošām konstrukcijām, to mezgliem vai detaļām, kuru telpiskās noturības zuduma rezultātā var notikt pilnīga vai daļēja būves pašsagrūšana vai radīts apdraudējums būvei blakus esošajiem īpašumiem, transporta kustībai, trešo personu veselībai un dzīvībai;

3.2.      B kategorijas cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kas potenciāli rada sabiedriskās kārtības apdraudējumu – būves, kuru uzturēšanā netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, tajās brīvi var iekļūt nepiederošas personas, ēkās vai īpašuma teritorijā tiek uzkrāti dažāda veida atkritumi, ir apdraudēta sabiedriskā kārtība.

4.         Vidi degradējošās būves:

4.1.      C kategorijas vidi degradējoša būve – daļēji sagruvusi būve, tajā skaitā nepabeigtās būvniecības objekts, kuru tehniskais stāvoklis nerada sabiedriskās drošības apdraudējumu, bet tam ir vidi degradējoša ietekme, kā arī būve, kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija un ir būtiska vidi degradējoša ietekme;

4.2.      D kategorijas vidi degradējoša būve – būve, kura tiek uzturēta, kopumā ievērojot normatīvo aktu prasības, ir veikta šo objektu konservācija, kas nodrošina konstrukciju noturību ilgtermiņā, bet ilgstoši netiek veikta to pilnīga atjaunošana vai ilgstoši ir pārtraukta būvniecības ieceres realizācija, kas rada draudus, ka būves tehniskais stāvoklis pasliktināsies un būs nepieciešams organizēt papildu pasākumus tās konservācijai.

5.         Pilnīgi sagruvušās būves.

6.         A, B kategorijas cilvēku drošību apdraudošas būves, C kategorijas vidi degradējošas būves un pilnīgi sagruvušas būves ir uzskatāmas par nekustamā īpašuma nodokļa objektu likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 14. daļas izpratnē Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

III. Būvju sakārtošanas vai nojaukšanas kārtība

7.         Saistošo noteikumu 1.punktā minēto būvju sakārtošanu vai nojaukšanu var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska persona vai šo personu grupa, iesniegumu iesniedzot Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administrācijā, pilsētas vai pagastu pārvaldēs. Saistošo noteikumu 1.punktā minēto būvju sakārtošanu vai nojaukšanu var ierosināt arī pašvaldības iestādes.

8.         Iesniegumu pašvaldības izpilddirektors novirza Gulbenes novada avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijai (turpmāk – Komisija) un uzdod veikt iesniegumā minētās būves pārbaudi.

9.         Komisija, sadarbībā ar citiem pašvaldības speciālistiem, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pārbauda šo būvi, sagatavo par to atzinumu (Pielikums Nr.1). Atzinumā tiek norādīts pārbaudāmās būves vispārējais vizuālais un tehniskais stāvoklis, priekšlikumi īpašniekam (valdītājam) būves savešanai pienācīgā kārtībā, šo darbu izpildes termiņš.

10.       Komisija sagatavo rakstisku brīdinājumu (Pielikums Nr.2) ar prasību noteiktā termiņā sakārtot (vai nojaukt) konkrēto būvi. Brīdinājumu Komisija nodod būves īpašniekam (valdītājam) personīgi. Ja brīdinājumu izsniegt personīgi nav iespējams, brīdinājums būves īpašniekam (valdītājam) nosūtāms pa pastu ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saņemšanu, un tiek uzskatīts, ka brīdinājums adresātam ir paziņots septītajā dienā pēc ierakstītās vēstules (brīdinājuma) nodošanas pastā (pasta zīmogs). Brīdinājums uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk. Brīdinājums saņēmējam ir saistošs izpildei.

11.       Informācija par izsniegto (nosūtīto) brīdinājumu tiek izlikta pašvaldības administrācijas un pagastu pārvalžu telpās redzamā vietā, kā arī tiek ievietota kādā no vietējiem laikrakstiem vai pašvaldības bezmaksas izdevumā un pašvaldības mājas lapā internetā.

12.       Beidzoties brīdinājumā noteiktajam termiņam, Komisija veic atkārtotu būves pārbaudi un sagatavo Gulbenes novada būvvaldei (turpmāk – būvvalde) atzinumu par būves stāvokli atkārtotas pārbaudes brīdī, sniedzot priekšlikumu par būves klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu II.nodaļai. Visa dokumentācija par būves pārbaudi (atzinumi, brīdinājumi, īpašumtiesības apliecinoši dokumenti, foto/video, protokoli u.c. dokumenti) tiek iesniegti būvvaldei.

13.       Iesniegto atzinumu būvvalde izvērtē un, ja ir nepieciešams iekārto atsevišķu būvlietu par šo būvi, kurā, pēc vajadzības, tiek sagatavoti, savākti un glabāti šādi dokumenti:

13.1.    īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti;

13.2.    dzīvojamo telpu īres līgumi un/vai neapdzīvojamo telpu nomas līgumi;

13.3.    atzinumi par būves pārbaudi;

13.4.    sarakste ar būves īpašnieku, viņa pilnvarnieku, būves valdītāju (brīdinājumi, paziņojumi par saņemšanu), būves īpašnieka, viņa pilnvarotās personas, būves valdītāja atbildes u.c.;

13.5.    sarakste ar citām institūcijām;

13.6.    laikrakstos publicētā informācija par brīdinājumu izsniegšanu;

13.7.    būves novērtējums, ko veicis sertificēts vērtētājs;

13.8.    būves sakārtošanas vai nojaukšanas darbu izmaksu tāmes;

13.9.    domes lēmums par būves sakārtošanu vai nojaukšanu;

13.10.  tiesas spriedumi, lēmumi un citi ar būvi saistīti dokumenti.

14.       Būvvalde pēc šo noteikumu 12.punktā minētās atkārtotās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas, ja būve nav sakārtota (vai nojaukta) atbilstoši brīdinājumā minētajām prasībām, pieņem lēmumu par konkrētās būves klasifikāciju kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi. Pēc būves sakārtošanas vai nojaukšanas pašvaldības būvvalde pieņem lēmumu par attiecīgā statusa atcelšanu. Būvvaldes lēmums par būves klasifikāciju nodokļu administrēšanas vajadzībām ir administratīvs akts Administratīvā procesa likuma izpratnē. Lēmumu būvvalde nodod būves īpašniekam (valdītājam) personīgi. Ja lēmumu izsniegt personīgi nav iespējams, lēmums būves īpašniekam (valdītājam) nosūtāms pa pastu ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saņemšanu, un tiek uzskatīts, ka brīdinājums adresātam ir paziņots septītajā dienā pēc ierakstītās vēstules (brīdinājuma) nodošanas pastā (pasta zīmogs). Lēmums uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk. Būvvaldes lēmumu par konkrētā objekta klasifikāciju kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Gulbenes novada domē.

15.       Ja būve nav sakārtota (vai nojaukta) atbilstoši brīdinājumā minētajām prasībām tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un izskatīts pašvaldības administratīvajā komisijā.

16.       Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc administratīvās komisijas lēmuma stāšanās spēkā būve joprojām nav sakārtota (vai nojaukta), pašvaldības priekšsēdētājs uzdod būvvaldes būvinspektoram apsekot šo būvi un iesniegt atzinumu, kurā (-os) jānorāda, vai būve sakārtojama vai nojaucama, atbilstoši 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

17.       Pēc būvinspektora atzinuma par būves sakārtošanu vai nojaukšanu, pašvaldības būvvalde sagatavo Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) lēmuma projektu par konkrētās būves sakārtošanu vai nojaukšanu, ja nepieciešams arī par veicamajiem drošības pasākumiem būvē.

18.       Gulbenes novada dome pieņem lēmumu par konkrētās būves sakārtošanu vai nojaukšanu uz šīs būves īpašnieka rēķina, veicamajiem drošības pasākumiem būvē, būvdarbu iepirkuma procedūru, finansējuma avotiem, izpildes termiņu un pašvaldības līdzekļu atgūšanu no būves īpašnieka.

19.       Būves nojaukšanas gadījumā būvdarbi jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20.       Domes lēmums tiek nodots būves īpašniekam (valdītājam) personīgi. Ja šo lēmumu izsniegt personīgi nav iespējams, lēmumu būves īpašniekam (valdītājam) nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saņemšanu un tiek uzskatīts, ka saņēmējam ir paziņots par domes pieņemto lēmumu septītajā dienā pēc ierakstītās vēstules nodošanas pastā (pasta zīmogs). Informācija par domes pieņemto lēmumu tiek publicēta kādā no vietējiem laikrakstiem vai pašvaldības bezmaksas izdevumā un pašvaldības interneta mājas lapā, kā arī izlikta redzamā vietā pašvaldības administrācijas un novada pagastu pārvalžu telpās.

21.       Ja būve nepārvaramas varas ietekmē, kuru iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, nonākusi tādā stāvoklī, ka pēc būvinspektora atzinuma tā nekavējoties jānojauc, Gulbenes novada dome steidzamā kārtā pieņem lēmumu par būves nojaukšanu – bez iepriekšēja brīdinājuma nosūtīšanas tās īpašniekam (valdītājam). Turpmākās darbības, kas saistītas ar būves nojaukšanu, tiek veiktas atbilstoši šo noteikumu 18., 19., 20.punktiem.

IV. Noslēguma jautājumi

22.       Persona domes un būvvaldes lēmumus, un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

23.       Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”.