Gulbenes novada pašvaldības Vides aizsardzības jautājumu komisija ir apkopojusi Publiskās apspriešanas rezultātus un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4., 13., 17. punktu un Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 „Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā” 3., 4.,5., 7. un 17. punktu, kā arī koku ciršanas publiskās apspriešanas rezultātiem, ir pieņemts lēmums Nr.GND/2.14.3/19 par koku ciršanu Rīgas ielas 66 pieguļošajā teritorijā.

Tiks cirstas ēkas Rīgas ielā 66, Gulbenē fasādei tuvākās 3 (trīs) Rietumu tūjas (numurs plānā/apkārtmērs 1,3m augstumā, cm) 13/64, 14/46, 15/63 un apzāģēti 2(divām) Rietumu tūjām Nr.6 un Nr. 10 uz ēkas fasādi augošie stumbri Rīgas ielas 66 pieguļošā teritorijā, Gulbenē, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 50010070250.

att