Aicinām izveidot e-adresi un paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli saņemt e-adresē!

Nekustamā īpašuma nodokli maksā fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība no Valsts zemes dienesta noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, tā maksājumi veicami pašvaldības budžetā. Pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās adreses. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.

Nodokļa maksājums veicams pilsētas vai pagasta pārvaldē pēc īpašuma atrašanās vietas vai Gulbenes pilsētas pārvaldes kasē par jebkuru novada teritorijā esošu nekustamo īpašumu. Nodokļa maksājumu var veikt arī elektroniski uz maksājuma paziņojumā norādīto pašvaldības kontu.

 

Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli "

 

Elektroniskie pakalpojumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokli, veicami portālā www.epakalpojumi.lv , kurā var:

  • pieteikties elektroniski saņemt maksāšanas paziņojumus;
  • iegūt informāciju par savu nekustamā īpašuma nodokli Latvijas pašvaldībās;
  • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
  • veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu par saviem īpašumiem, kā arī citas personas īpašumiem;
  • iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, maksājumiem pašvaldībās.

Veidlapas

Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu

Iesniegums maksāšanas paziņojuma saņemšanai pa e-pastu

Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu politiski represētām personām