Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

APSTIPRINĀTI

2023.gada 27.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.7, 32.p.)

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrē, uzņem un atskaita bērnus Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestādēs (turpmāk – Iestāde), kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Programma).

2. Viens no vecākiem vai cits bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – Likumiskais pārstāvis) var pieteikt bērnu jebkurā Iestādē, kura īsteno Programmu Gulbenes novada pašvaldības teritorijā.  Iestāžu saraksts un aktuālā informācija par brīvajām vietām publiskota Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

3. Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts Iestādē Programmas apguvei, nosaka Iestādes nolikumā.  Programmu bērni apgūst  līdz septiņu gadu vecumam. Bērniem no piecu gadu vecuma Programmas apguve ir obligāta. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības Programmas apguves laiku var saīsināt par  vienu gadu saskaņā ar Likumiskā pārstāvja vēlmēm vai pagarināt par vienu gadu, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

II. Bērna reģistrācija Iestādē

4. Bērnu reģistrācija Iestādē notiek visu kalendāro gadu. Bērnu var reģistrēt Iestādē no bērna dzimšanas apliecības saņemšanas brīža.

5. Lai pieteiktu bērnu reģistrācijai, Likumiskais pārstāvis iesniedz noteiktas formas iesniegumu par bērna reģistrāciju Iestādē (turpmāk – Reģistrācijas iesniegums) saskaņā ar 1.pielikumu klātienē Iestādē vai nosūta to uz Iestādes e-pasta adresi vai e-adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

6. Iesniedzot Reģistrācijas iesniegumu klātienē, Likumiskais pārstāvis uzrāda Iestādes darbiniekam savu personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Ja Reģistrācijas iesniegumu iesniedz Likumiskais pārstāvis, kas nav viens no vecākiem, tas papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Ja Reģistrācijas iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tā papildus uzrāda notariāli apliecinātu vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.

7. Iesniedzot Reģistrācijas iesniegumu elektroniski, Likumiskais pārstāvis Reģistrācijas iesniegumam pievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju. Ja Reģistrācijas iesniegumu iesniedz Likumiskais pārstāvis, kas nav viens no vecākiem, tas papildus iesniedz bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju. Ja Reģistrācijas iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tā papildus iesniedz notariāli apliecinātas vai bāriņtiesas apliecinātas pilnvaras kopiju.

8. Visi  Reģistrācijas iesniegumi to saņemšanas secībā tiek reģistrēti reģistrā saskaņā ar Likumiskā pārstāvja sniegto informāciju, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu. Veicot bērna reģistrāciju, Iestāde izdara Reģistrācijas iesniegumā atzīmi par tā saņemšanu un bērna reģistrāciju un izsniedz vai nosūta Likumiskajam pārstāvim Reģistrācijas iesnieguma atvasinājumu.

9. Reģistrācijas iesniegumi tiek sistematizēti Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē ar šādām priekšrocībām:

9.1. bērnam, par kuru ir pieņemts lēmums par ārpusģimenes aprūpi;

9.2. bērnam, kura brāļi vai māsas apgūst Programmu attiecīgajā Iestādē;

9.3. bērnam, kuram viens no vecākiem ir attiecīgās Iestādes darbinieks;

9.4. citos gadījumos, kurus nosaka normatīvie akti.

10. Ja bērnu nav iespējams uzņemt Iestādē Likumiskajam pārstāvim vēlamajā laikā, Iestāde informē Likumisko pārstāvi par iespēju bērnu uzņemt citā laikā vai iesniegt Reģistrācijas iesniegumu kādā citā Iestādē.

11. Likumiskajam pārstāvim ir tiesības reģistrēt bērnu tikai vienā Iestādē.

12. Likumiskajam pārstāvim ir tiesības mainīt Reģistrācijas iesniegumā norādīto vēlamo bērna uzņemšanas laiku, kā arī atsaukt Reģistrācijas iesniegumu, iesniedzot attiecīgu pamatotu iesniegumu Iestādē. Ja Likumiskais pārstāvis atsauc Reģistrācijas iesniegumu, Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no bērnu reģistrācijas rindas, par to rakstiski paziņojot Likumiskajam pārstāvim.

13. Likumiskajam pārstāvim ir pienākums savlaicīgi informēt Iestādi par saziņas līdzekļu maiņu, bērna saslimšanu, būtiskām vispārējās attīstības un veselības stāvokļa izmaiņām.

14. Ja Iestāde var nodrošināt bērnu ar vietu uzreiz pēc Likumiskā pārstāvja pieprasījuma, Reģistrācijas iesniegums nav nepieciešams.

            III. Bērna uzņemšana Iestādē

15. Iestādē grupu komplektēšana tiek veikta:

15.1. jaunajam mācību gadam – līdz kārtējā gada 20.augustam, ievērojot Vispārējās izglītības likumu, šos noteikumus, Iestādes nolikumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus;

15.2.  mācību gada laikā – tiklīdz Iestādē atbrīvojas vieta atbilstošajā vecuma grupā.

16. Lai bērnu uzņemtu Iestādē, Likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Likumiskā pārstāvja Reģistrācijas iesniegumā norādītā vēlamā bērna uzņemšanas laika iesniedz Iestādē noteiktas formas iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādē (turpmāk – Uzņemšanas iesniegums) saskaņā ar 2.pielikumu.

17. Iesniedzot Uzņemšanas iesniegumu klātienē, Likumiskais pārstāvis uzrāda Iestādes darbiniekam savu personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Ja Uzņemšanas iesniegumu iesniedz Likumiskais pārstāvis, kas nav viens no vecākiem, tas papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Ja Uzņemšanas iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tā papildus uzrāda notariāli apliecinātu vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.

18. Iesniedzot Uzņemšanas iesniegumu elektroniski, Likumiskais pārstāvis Uzņemšanas iesniegumam pievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju. Ja Uzņemšanas iesniegumu iesniedz Likumiskais pārstāvis, kas nav viens no vecākiem, tas papildus iesniedz bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju. Ja Uzņemšanas iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tā papildus iesniedz notariāli apliecinātas vai bāriņtiesas apliecinātas pilnvaras kopiju.

19. Ja Likumiskais pārstāvis šo noteikumu 16.punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Uzņemšanas iesniegumu vai informējis par bērna uzņemšanas atlikšanu, Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no bērnu reģistrācijas rindas, par to rakstiski paziņojot Likumiskajam pārstāvim.

20. Iestāde, komplektējot grupas, ārpus Reģistrācijas iesniegumu saņemšanas secības uzņem šādā prioritārā secībā:

20.1. bērnus, par kuriem ir pieņemts lēmums par ārpusģimenes aprūpi;

20.2. bērnus, kuru brāļi vai māsas apgūst Programmu attiecīgajā Iestādē;

20.3. attiecīgās Iestādes darbinieku bērnus;

20.4. citos gadījumos, kurus nosaka normatīvie akti.

21. Likumiskajam pārstāvim pirms bērna uzņemšanas Iestādē ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem par Iestādi:

21.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;

21.2. Iestādes nolikumu;

21.3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

21.4. Iestādes īstenotajām Programmām.

22. Likumiskajam pārstāvim, bērnam uzsākot apmeklēt Iestādi, ir pienākums iesniegt Iestādē bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u). Ja bērns tiek pieteikts speciālās pirmsskolas izglītības programmā, Likumiskais pārstāvis iesniedz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju.

23. Bērna uzņemšanu Iestādē noformē ar Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot Programmu, kuru bērns apgūs, un laiku, no kura bērns tiek uzņemts Iestādē. Iestāde pēc bērna uzņemšanas ievada informāciju par bērnu VIIS un Pašvaldības grāmatvedības programmā apmeklējumu un ēdināšanas pakalpojuma uzskaitei.

24. Iestādes vadītājs pēc rīkojuma izdošanas var slēgt ar Likumisko pārstāvi līgumu par bērna uzturēšanās, izglītošanas un ēdināšanas pakalpojumiem Iestādē.

25. Ja Iestādē uzņemts bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē Iestādi laikā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz Likumiskā pārstāvja iesniegumu, kurā Likumiskais pārstāvis norāda pamatojumu un laiku, uz kādu bērns pārtrauc apmeklēt attiecīgo Iestādi. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, Programmas apguves pārtraukums jūnijā, jūlijā, augustā vai citi gadījumi, par kuriem Likumiskais pārstāvis rakstiski informē Iestādi pirms plānotās prombūtnes. Iepriekš minētais nosacījums neattiecas uz obligātā izglītības vecuma bērniem.

26. Obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei uzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

27. Ja bērns līdz piecu gadu vecumam nav apmeklējis Iestādi, Likumiskais pārstāvis piesaka bērnu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajai sagatavošanai Iestādē līdz 1.maijam tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

28. Ja Likumiskais pārstāvis vēlas saīsināt Programmas apguvi bērnam par vienu gadu, Likumiskais pārstāvis līdz kārtējā gada 31.maijam iesniedz Iestādes vadītājam iesniegumu. Ja Likumiskais pārstāvis vēlas pagarināt Programmas apguvi bērnam par vienu gadu, Likumiskais pārstāvis līdz kārtējā gada 31.maijam iesniedz Iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvokli.

29. Programmas īstenošanu ilgstoši slimojošiem bērniem organizē, Iestādei nodrošinot metodisko palīdzību Likumiskajam pārstāvim.

30. Minimālo bērnu skaitu Iestādes grupās nosaka Pašvaldība.

31. Lai bērnu uzņemtu diennakts grupā, Likumiskais pārstāvis iesniedz Iestādē iesniegumu, kurā norāda  pamatojumu diennakts grupas izmantošanas nepieciešamībai. Iestādes vadītājs izvērtē saņemto iesniegumu. Bērna uzņemšana Iestādes diennakts grupā ir pieļaujama šādos gadījumos – Likumiskā pārstāvja darbs (maiņu darbs, nakts darbs), komandējums vai atrašanās ārstniecības iestādē.

IV. Bērna atskaitīšana no Iestādes

32. Iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes:

32.1. pēc Programmas apguves, ja bērns ir uzņemts vispārējās pamatizglītības programmā;

32.2. pamatojoties uz Likumiskā pārstāvja iesniegumu, izņemot obligātajā izglītības ieguves vecumā esošu bērnu;

32.3. ja bērns ir uzņemts citā izglītības iestādē;

32.4. ja bērns ir izbraucis no valsts  un turpina izglītības ieguvi citā valstī.

33. Iestādes vadītājs ir tiesīgs izdot rīkojumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes, ja bērns, izņemot obligātajā izglītības vecumā esošu bērnu, bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis Iestādi 60 dienas kalendāra gada laikā. Iestādes vadītājs pirms bērna atskaitīšanas no Iestādes  informē Likumisko pārstāvi, nosūtot brīdinājumu, norādot atskaitīšanas iemeslu un paskaidrojuma sniegšanas termiņu. Pēc Likumiskā pārstāvja paskaidrojuma saņemšanas vai brīdinājumā noteiktā paskaidrojuma iesniegšanas termiņa beigām desmit darba dienu laikā Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu un veic izmaiņas VIIS.

34.  Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, Programmas apguves pārtraukums jūnijā, jūlijā, augustā vai citi gadījumi, par kuriem Likumiskais pārstāvis rakstiski informē Iestādi pirms plānotās bērna prombūtnes.

V.  Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

35. Izglītības iestādes vadītāja izdoto lēmumu (administratīvo aktu) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

36. Gulbenes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra noteikumus Nr.14 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” (protokols Nr.24, 9.§)