Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

APSTIPRINĀTI

2018.gada 29.novembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.24, 9.§)

GROZĪJUMI

ar 30.06.2022. Nr. GND/2022/593 (protokols Nr.12; 50.p)

I.Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrē, uzņem un atskaita bērnus Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk – Iestāde).

2. Bērns var tikt reģistrēts un uzņemts šādās Iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas:

2.1. Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē (juridiskā un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas adrese: O.Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401);

2.2. Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” (juridiskā un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas adrese: Bērzu iela 4B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401);

2.3. Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” (juridiskā un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas adrese: Nākotnes iela 4, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401);

2.4. Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē „Kamenīte” (juridiskā un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas adrese: Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412);

2.5. Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē (juridiskā un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas adrese: “Stāķi 21”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417);

2.6. Rankas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” (juridiskā un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas adrese: „Ābelīte”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416);

2.7. Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” (juridiskā un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas adrese: „Pienenīte”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4420);

2.8. Lizuma pamatskolā (juridiskā adrese: „Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425; pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas: „Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425 un “Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425);

2.12. Tirzas pamatskolā (juridiskā adrese: “Tirzas pamatskola”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424; pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas: “Tirzas pamatskola”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424 un “Skoliņa”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424).

2.13. Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolīši” (juridiskā adrese: Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas: “Brīnumi”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, “Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406, Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428 un Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409)”.

3. Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts Iestādē, nosaka Iestādes nolikums.

4. Bērnus, kuri nav apmeklējuši Iestādi līdz piecu gadu vecumam, Iestādē piesaka kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. Šiem bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguve tiek nodrošināta Iestādē, kurā ir brīvas vietas.

6. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ilgstoši slimojošiem bērniem organizē, nodrošinot vecākiem vai personai, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – Vecāki) metodisko palīdzību izglītības iestādē.

7. Ja Vecāki vēlas bērnam saīsināt vai pagarināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi par vienu gadu, tad Vecāki līdz attiecīgā gada 31.maijam iesniedz Iestādē iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu.

8. Ja Vecāki vēlas mainīt Iestādi, par to rakstveidā ir jāinformē Iestādes vadītājs.

9. Minimālo bērnu skaitu Iestādes grupās nosaka Pašvaldība.

II. Bērna reģistrācija Iestādē

10. Lai pieteiktu bērnu reģistrācijai Iestādē, Vecāki iesniedz Iestādē noteiktas formas iesniegumu par bērna reģistrāciju iestādē (1.pielikums) divos eksemplāros, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Persona, kas realizē bērna aizgādību, uzrāda arī bāriņtiesas lēmumu.

11. Bērnu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu. Iestāde reģistrē bērnu Iestādē hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma par bērna reģistrāciju iestādē saņemšanas laika. Veicot bērna reģistrāciju, Iestāde izdara iesniegumā par bērna reģistrāciju iestādē atzīmi par iesnieguma saņemšanu un bērna reģistrāciju un izsniedz Vecākiem vienu iesnieguma eksemplāru.

12. Vecāki iesniegumu par bērna reģistrāciju iestādē var iesniegt ne ātrāk kā vienu gadu pirms Vecāku norādītā vēlamā Iestādes apmeklēšanas sākuma laika.

13. Ja bērnu nav iespējams uzņemt konkrētajā Iestādē Vecāku norādītajā laikā, Iestāde informē Vecākus par iespēju iesniegumu par bērna reģistrāciju iestādē iesniegt kādā citā Iestādē.

14. Vecākiem ir tiesības reģistrēt bērnu tikai vienā Iestādē.

15. Vecākiem ir tiesības mainīt iesniegumā norādīto vēlamo Iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, kā arī atsaukt iesniegumu par bērna reģistrāciju iestādē, iesniedzot attiecīgu pamatotu iesniegumu Iestādē. Ja Vecāki atsauc iesniegumu par bērna reģistrāciju iestādē, Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no bērnu reģistrācijas rindas, to rakstiski paziņojot Vecākiem.

16. Vecākiem ir pienākums savlaicīgi informēt Iestādi par saziņas līdzekļu maiņu, bērna saslimšanu, būtiskām vispārējās attīstības un veselības stāvokļa izmaiņām.

III. Bērna uzņemšana Iestādē

17. Iestādes Grupu komplektācija tiek veikta līdz kārtējā gada 20.augustam, ievērojot Vispārējās izglītības likumu, šos noteikumus, Iestādes nolikumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus. Izglītības programmu apguve sākas kārtējā gada 1.septembrī.

18. Lai bērnu uzņemtu Iestādē, Vecāki ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms Vecāku iesniegumā par bērna reģistrāciju iestādē norādītā vēlamā apmeklējuma sākuma laika iesniedz Iestādē noteiktas formas iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādē (2.pielikums), uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu.

19. Ja Vecāki šo noteikumu 18.punktā noteiktajā termiņā nav iesnieguši iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādē, Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no bērnu reģistrācijas rindas, to rakstiski paziņojot Vecākiem.

20. Iestāde, komplektējot grupas, ārpus iesniegumu par bērna reģistrāciju iestādē saņemšanas secības uzņem šādā prioritārā secībā:

20.1. bērnus, par kuriem ir lēmums par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē;

20.2. bērnus, kuru brāļi vai māsas apgūst pirmsskolas izglītības programmu attiecīgajā Iestādē;

20.3. attiecīgās Iestādes darbinieku bērnus;

20.4. citos gadījumos, kurus nosaka normatīvie akti.

21. Vecākiem pirms bērna uzņemšanas Iestādē ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem par Iestādi:

21.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;

21.2. Iestādes nolikumu;

21.3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

21.4. Iestādes pirmsskolas izglītības programmu.

22. Vecākiem, bērnam uzsākot apmeklēt Iestādi, ir pienākums iesniegt Iestādē bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).

23. Bērna uzņemšanu Iestādē noformē ar Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot izglītības programmu, kuru bērns apgūs, un laiku, no kura bērns uzsāks apmeklēt Iestādi.

24. Iestādes vadītājs pēc rīkojuma izdošanas noslēdz ar Vecākiem līgumu/vienošanos par bērna uzturēšanās, izglītošanas un ēdināšanas pakalpojumiem iestādē.

25. Ja Iestādē uzņemts bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē Iestādi laikā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, kurā norāda pamatojumu un laiku, uz kādu bērns pārtrauc apmeklēt konkrēto Iestādi. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāms bērna veselības stāvoklis vai karantīnas laiks, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, Vecāku slimība, Vecāku atvaļinājums, mātes pirms un pēcdzemdību atvaļinājums, par kuru Vecāki rakstiski informē Iestādes vadītāju. Iepriekš minētais nosacījums neattiecas uz obligātā izglītības vecuma bērniem.

IV. Bērna atskaitīšana no Iestādes

26. Bērnu atskaita no Iestādes ar Iestādes vadītāja rīkojumu šādos gadījumos:

26.1. pamatojoties uz Vecāku iesniegumu;

26.2. bērnam beidzot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi;

26.3. ja bērns bez attaisnojoša iemesla vienu mēnesi pēc kārtas nav apmeklējis Iestādi;

26.4. ja netiek veikta maksa par bērna ēdināšanu.

27. Šo noteikumu 26.3. un 26.4.apakšpunkti nav attiecināmi uz obligātās izglītības vecuma bērniem.

V. Noslēguma jautājumi

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2014.gada 27.marta noteikumus Nr.1 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” (protokols Nr.5, 5.§).

29. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā.

30. Šo noteikumu 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī.