24.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 20.§

Noteikumi Nr.2

Par specializēto tūrisma transportlīdzekli Gulbenes pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ceļu satiksmes likuma 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmās daļas 1.punktu un 16.panta ceturto daļu

1.            Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēts specializētais tūristu transportlīdzeklis, turpmāk – Transportlīdzeklis, apstiprināts tā kustības maršruts un nodrošināta Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka Transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.

2.            Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā Gulbenes novada pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti Transportlīdzekļi.

3.            Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā izmantojamos Transportlīdzekļus reģistrē Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļa, kas veic Transportlīdzekļu un to piekabju uzskaiti, fiksējot katra specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes tehniskos datus un datus par transportlīdzekļa īpašnieku.

4.            Lai reģistrētu Transportlīdzekli, transportlīdzekļa īpašniekam jāiesniedz Gulbenes novada domes Īpašuma un pārraudzības nodaļā:

4.1.         noteikta parauga rakstveida pieteikums (1.pielikums)

4.2.         dokumenti, kas apliecina Transportlīdzekļa īpašuma tiesības;

4.3.         transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas.

5.            Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļa pieņem lēmumu par Transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu reģistrācijas dokumentu, vai pieņem lēmumu par atteikumu, ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti.

6.            Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļa piešķir reģistrācijas numuru Transportlīdzekļa vilcējam un piekabei atbilstoši šādiem principiem:

6.1. vilcēja numura pirmie seši simboli ir: „GTV-V-„

6.2. pēdējais vilcēja numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā vilcējam, sākot no „1”;

6.3. piekabes numura pirmie seši simboli ir: „GTV-P-„

6.4. pēdējais piekabes numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā piekabei, sākot no „1”.

7. Numuri jāuzkrāso uz Transportlīdzekļa vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. numuri jāuzkrāso ar baltu krāsu;

7.2. uzkrāsojamā numurā katra simbola augstums – 12 cm, katra simbola platums – 6 cm, attālums starp simboliem – 16 mm;

7.3. simboliem jāizmanto „Arial” fonts;

7.4. uzkrāsotajiem numuriem jābūt skaidri saredzamiem.

8. Transportlīdzekļa maršrutu apstiprina Gulbenes novada dome.

9. Maršruts tiek apstiprināts uz periodu līdz 6 mēnešiem.

10. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu un aprīkotu Transportlīdzekli ir atļauts izmantot pasažieru pārvadāšanai, ja tā tehniskais stāvoklis atbilst drošai pasažieru pārvadāšanai, ko apliecina izsniegts Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas atzinums.

11. Transportlīdzekļa īpašnieks noslēdz apdrošināšanas līgumu par Transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

12. Transportlīdzeklī pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai par tā lietošanas drošības noteikumiem latviešu valodā un angļu valodā.

13. Transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pārsniegt noteikto braukšanas ātrumu - 25 km/h, un viņam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa ietilpības normas.

14. Pakalpojuma sniedzējam un Transportlīdzekļa vadītājam ir jāievēro Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” tiesību normu prasības.

15. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota satiksme kādā no maršruta posmiem, Transportlīdzeklis šajā laikā ir tiesīgs braukt tikai tajā maršruta daļā, kurā satiksme ir atļauta.