Gulbenes novada teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laikā no 2017. gada 7.augusta līdz 2017. gada 1.septembrim.

Kopā tika saņemti 14 iesniegumi no Jaungulbenes, Lizuma, Rankas, Druvienas, Stradu pagastiem un Gulbenes pilsētas ar lūgumiem veikt izmaiņas teritorijas plānojumā funkcionālā zonējuma maiņai. Visi iesniegumi tika izskatīti un apspriesti 10.10.2017. Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sanāksmē.

Arī mutiski saņemti iesniegumi no vietējiem uzņēmējiem par novada ainaviski vērtīgām teritorijām un to noteiktajiem apbūves parametriem, kas ļoti ierobežo pagastu attīstību un uzņēmējdarbību novadā.

Stāmerienas pagasta īpašumam “Niedres” tika noteikta teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums. Pārskatītas novada ainaviski vērtīgās teritorijas: noteiktas jaunas to robežas kartogrāfiskajā materiālā un veiktas izmaiņas Vides pārskata 3. redakcijā.

Institūciju atzinumi tika saņemti no Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas, akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes reģiona, Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes, Veselības inspekcijas un Vidzemes plānošanas reģiona, kas tika izvērtēti un ņemti vērā.

Galvenie papildinājumi plānojuma 2.redakcijai

 

 

  • papildināta informācija 3.3. nodaļā “Esošā un plānotā publiskā informācija” par autoceļiem 35. lpp;
  • papildināta informācija 3.4.nodaļā “Apgrūtinātās teritorijas un objekti” 37.lpp.;
  • papildināts ar jaunu nodaļu 3.5.“Esošās un plānotās situācijas risinājums pie novada publiskajiem ūdeņiem” 39. lpp;
  • papildināts ar jaunu nodaļu  3.6.“Kopīgo interešu teritorijas”  43. lpp;

 

 mainīts:

  • 3.3. apakšnodaļas 22. punkts ir labots – vārds “mazāk”, aizstāts ar “tuvāk”, 6 m aizvietoti ar 10 m.
  • papildināta 5.3. nodaļa ar 284.5.punktu:  Īpašumam, “Niedres”, (kad.Nr.5088 008 0169), Stāmerienas pag., Gulbenes nov., šajā teritorijā paredzēta savrupmāju apbūve.

Izveidots jauns kartogrāfiskais materiāls par novada

, kuros norādītas piekļuves vietas pie novada sešiem publiskajiem ezeriem.

Informē Dace Kurša,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja