Pamatojoties uz Gulbenes novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 1.jūnija lēmumu Nr.BIS/BV-5.2-2016-6 (BV 2.7/16/104), būvniecības ierosinātājs SIA “Avoti SWF”, reģistrācija Nr.43201013784, juridiskā adrese: “Avoti”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425, tālr.64471180, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Koka granulu ražotnes būvniecībai “Avotos”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā ar kadastra numuru 5072 006 0226.

Projektētājs: SIA “Rēzeknes Būvprojekts”, reģistrācijas Nr.42403019677, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601, tālr.29193297.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 02.06.2016. līdz 30.06.2016.

Būvniecības ieceres prezentācija notika 14.06.2016. plkst.16:00 Lizuma kultūras nama lielajā zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 02.06.2016. līdz 30.06.2016. tika izvietoti:

  • Lizuma pagasta pārvaldē “Akācijās”, Lizumā, Lizuma pag., Gulbenes nov.,
  • SIA “Avoti SWF” “Avotos”, Lizumā, Lizuma pag., Gulbenes nov.,
  • interneta mājas lapā www.gulbene.lv.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 30.06.2016.:

  • Lizuma pagasta pārvaldē “Akācijās”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā,
  • Gulbenes novada būvvaldē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Būvniecības iecerei 28.07.2016. tika izdota būvatļauja Nr.BIS/BV-4.1-2016-2768 (BV2.7/16/68).