Telpu noma vai zemes noma
Telpu noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Augusts

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5090 002 0223

“Stāķi 19-7”, Stradu pagasts

0,08

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5090 002 0222

“Stāķi 2-9”, Stradu pagasts

0,08

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5056 004 0307

“no Gundegām”, Galgauskas pagasts

1,38

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

64,86

13,62

78,48

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.