Telpu noma vai zemes noma
Telpu noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Septembris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5088 008 0360*

“Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts

0,03

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

Zemes vienības daļa

 

 

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.