Telpu noma vai zemes noma
Telpu noma
gads
2020
pieteikšanās līdz mēnesis
Novembris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

50940070079*

“Logos”, Tirzas pagasts

(daļa no zemes vienības)

4,4

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

202,40

42,50

244,90

 

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.