Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Novembris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5084 004 0341*

“Lakstīgalas”, Rankas pagasts

0,64

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,16

5,91

34,07

5084 004 0328

“Kaijas”, Rankas pagasts

0,63

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5090 002 0079

“Stāķi 15-7”, Stradu pagasts

0,12

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5084 011 0045

“Dambīši”, Rankas pagasts

1,26

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

55,44

11,64

67,08

5060 004 0401*

“Ceriņu lauki”, Jaungulbenes pagasts

0,43

lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

Zemes vienības daļa

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv
Skatīt vairāk