Telpu noma vai zemes noma
Telpu noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Septembris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5048 004 0333*

“Pagasta dārziņi”, Daukstu pagasts

0,05

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5048 004 0324*

“Personīgās palīgsaimniecības”, Daukstu pagasts

0,03

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5090 002 0209

“Stāķi 19-15”, Stradu pagasts

0,2032

Sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām

5 gadi

14,00

2,94

16,94

Zemes vienības daļa

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.