Telpu noma vai zemes noma
Telpu noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Novembris

Nomas objekta iznomātājs

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas  numurs 90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Nomas objekta veids

Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Krastkalni”, kadastra Nr. 5084 008 0189, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0189 005 un adresi: “Doktorāts”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0189 005 004 ietilpstošās nedzīvojamās telpas Nr.1, Nr.2, Nr.7, Nr.8 un Nr.9 ar kopējo platību 56,7 m2.

Nomas objekta adrese

“Doktorāts”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads

Nomas objekta lietošanas veids

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa (kods 1264)

Cita informācija par Nomas objektu

Nomas objektam tiek nodrošināta:

  • ūdensapgāde;
  • kanalizācija;
  • elektroapgāde;
  • siltumapgāde.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis

Veselības aprūpes funkciju nodrošināšana

Iznomāšanas termiņš

5 (pieci) gadi

Nomas objekta nomas maksa

73,71 EUR mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)

Citi iznomāšanas nosacījumi

1.      Nomniekam papildus nomas maksai Līgumā noteiktajā kārtībā:

1.1.     jākompensē pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summa par Nomas objekta izsoles gada nomas maksas noteikšanu 110,00 EUR (viens simts desmit euro) apmērā bez PVN;

1.2.     jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, kurus saskaņā ar Līguma 2.3.punktu nodrošina Iznomātājs.

2.      Nomniekam patstāvīgi jānoslēdz līgumi ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem par Nomnieka saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu (piem., sadzīves atkritumu izvešana, sakaru pakalpojumu nodrošināšana u.c.) nodrošināšanu, kā arī jānorēķinās, veicot tiešus maksājumus pakalpojumu sniedzējiem, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret Iznomātāju.

3.      Nomniekam patstāvīgi jāsaņem visi nepieciešamie saskaņojumi, atļaujas, citi dokumenti, ja tādi nepieciešami, lai Nomas objektu izmantotu Nomas līgumā norādītajam mērķim.

4.      Nomas objektu neiznomā nomas tiesību pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas Iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar to citu līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomas tiesību pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomas tiesību pretendenta rīcības dēļ.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nomniekam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš

Līdz 2022.gada 8.novembra plkst. 10.00

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00)

Nomas objekta apskates vieta un laiks

No paziņojuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv līdz 2022.gada 7.novembrim, piesakoties un saskaņojot to ar Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes saimniecības vadītāju Arni Gabranovu, tālr. +371 26606787,+371 64470021