Gulbenes novada ģerbonis

Gulbenes novada pašvaldība plāno Brīvības ielas Gulbenē pārbūvi posmā no Bērzu ielas līdz Parka ielai, veicot ielas seguma konstrukcijas pārbūvi, jaunu inženiertīklu pārbūvi (lietus ūdens kanalizācija, ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija, ielu apgaismojums), esošo ielas caurteku pārbūvi un gājēju infrastruktūras izveidi.

Izstrādājot ielas pārbūves risinājumus, veikta esošo koku detalizēta apsekošana, kā arī iepriekš veiktās koku inventarizācijas izpēte. Pārbūvējamais Brīvības ielas posms projektēts, saglabājot vēsturisko Brīvības ielas ozolu aleju. Būvniecības ietvaros plānots nocirst 33 dažāda diametra kokus, kas ir ainaviski neizteiksmīgi, traucējoši gājēju-velo celiņa izbūvei un caurteku pārbūvei.

Vienlaikus tiek plānota jaunu 33 koku stādījumu izveidošana posmā no Vidus ielas līdz Raiņa ielai, kā arī tiek izskatīta iespēja atsevišķos posmos ielas zonās paredzēt jaunus dažādas šķirnes un formas zemos apstādījumus miniatūrās formās, tādējādi ielas vidi veidojot mainīgu un atraktīvu.

Lai pieņemtu lēmumu par koku ciršanu Brīvības ielā Gulbenē, Gulbenes novada pašvaldība no 6. līdz 20.novembrim organizē publisko apspriešanu.

Ar cērtamo koku sarakstu, pamatojumu un būvniecības ieceres aprakstu var iepazīties šeit. 

Aptaujas anketu par koku ciršanu var aizpildīt šeit.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas materiāliem un aizpildīt aptaujas anketu var arī Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gulbenē, Ābeļu ielā 2. Aptaujas anketa ir aizpildāma arī Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novada Ziņas" (no 11.11.2019.). Pēc aizpildīšanas to var nogādāt Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gulbenē, Ābeļu ielā 2 vai kādā no Gulbenes novada pagastu pārvaldēm.

Ieceres prezentācija: Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, 2. stāva zālē, 2019. gada 13. novembrī, pulksten 17.30.

Papildus informācija: Gulbenes novada pašvaldības vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite-Ūdre, Ābeļu iela 2, 110. kab., tālr. +371 29333985, e-pasts: laima.smite-udre@gulbene.lv.