30.12.2021. Gulbenes novada domes sēdē, Nr. 23, 136.p.

Gulbenes novada domes 28.oktobra sēdē  (protokols Nr.17; 74.p) ir pieņemts lēmums par Izglītības attīstības plāna Gulbenes novada Rankas pagastā izstrādes uzsākšanu.

 Plāna sagatavošanas mērķis ir izstrādāt Izglītības attīstības plānu Gulbenes novada Rankas pagastā (turpmāk - Plāns), nosakot rīcību kopumu pašvaldības prioritāšu īstenošanai izglītības attīstībai Gulbenes novada Rankas pagastā, izveidojot daudzveidīgāku piedāvājumu izglītības jomā, efektīvi izmantojot Rankas izglītības iestāžu fizisko vidi un materiāltehniskās iespējas, kā arī veicinot sadarbību ar Ogres tehnikumu.

Noteikti šādi plāna izstrādes uzdevumi: 1) definēt pašvaldības stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 2) izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos normatīvos aktus, kuri regulē izglītības procesu Latvijas Republikā; 3) apzināt iedzīvotāju redzējumu par izglītības attīstību Gulbenes novada Rankas pagastā; 4) nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Plāna izstrādē atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Plāna izstrādes process un izpildes termiņi: 2021.gada oktobris – 2022.gada maijs.

Plāna izstrādes darba grupa: tās vadītājs: Māris Jansons, Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs; darba grupas locekļi: Andis Caunītis, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs; Dace Kablukova, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja; Laima Braše, Rankas pamatskolas direktore; Aiga Loseva, Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja; Laima Priedeslaipa, Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākā juriste; Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja; Anatolijs Savickis, Gulbenes novada domes deputāts.

Ar pilnu informāciju par 2021. gada 28.oktobra Gulbenes novada domes sēdē apstiprināto plāna izstrādes procesu un izpildes termiņiem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā: https://www.gulbene.lv/lv/doks/ds/144-prot/8280-2021-gada-gulbenes-novada-domes-sezu-lemumi