att

Teju pirms gada Gulbenes novada Izglītības pārvalde uzsāka Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam izstrādi. Veicot izglītības jomas Gulbenes novadā izpēti un analīzi, ir tapusi svarīgā dokumenta pirmā redakcija, kura apspriešanā un priekšlikumu izteikšanā ir aicināts iesaistīties ikviens interesents. To šajos apstākļos var darīt divējādi – sniedzot savu viedokli rakstiski vai piedaloties tiešsaistes sabiedriskajās apspriedēs februārī un martā.

Par izglītības attīstības prioritātēm 2021.-2025.gadam ir noteiktas:

  • pilnveidotā satura un pieejas īstenošana
  • atbalsta sistēmas izglītojamajam un ģimenei pilnveidošana
  • piedāvājuma un infrastruktūras sakārtošana izglītības pieejamības pilnveidei
  • pievilcīgas pedagoga darba vides veidošana
  • mūžizglītības pieejamības pilnveidošana

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments - politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Gulbenes novada izglītības attīstības plāns 2021.-2025.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Gulbenes novada izglītības iestāžu izglītojamie, izglītojamo vecāki, pedagogi, darbinieki un citi izglītības nozares speciālisti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ņemot vērā to, ka Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plāna 2016.-2018.gadam darbības termiņš ir beidzies 2018.gadā, ir nepieciešams izstrādāt jaunu vidēja termiņa plānošanas dokumentu izglītības nozarē. Plāna izstrādes mērķis ir sekmēt efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības pakalpojumu attīstību Gulbenes novadā, uzlabot izglītības infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu, veicināt pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Gulbenes novada domes aprīļa vai maija sēdē (2021.g.) plānots apstiprināt Gulbenes novada izglītības attīstības plānu 2021.-2025.gadam

 

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties:

a) rakstiski sniedzot viedokli par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam pirmā redakciju;

b) iesaistoties tiešsaistes sabiedriskajās apspriedēs:

  • 23.02.2021.plkst 18.00-20.00 Rankas, Druvienas, Lejasciema pagasts
  • 24.02.2021.plkst 18.00-20.00 Lizuma, Tirzas, Galgauskas, Beļavas, Stāmerienas, Litenes pagasts
  • 25.02.2021.plkst 18.00-20.00 Jaungulbenes, Līgo, Daukstes, Stradu pagasts
  • 02.03.2021.plkst 18.00-20.00 Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādes, Gulbenes novada vidusskola
  • 04.03.2021.plkst 18.00-20.00 Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

a) Sabiedrības pārstāvji rakstisku viedokli par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam pirmo redakciju var iesniegt līdz 2021.gada 26.martam plkst.14.00 Gulbenes novada Izglītības pārvaldē vai Gulbenes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) vai elektroniski, nosūtot uz Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķes Daces Kablukovas e-pasta adresi dace.kablukova@gulbene.lv. Iesniedzot viedokli, lūgums norādīt šādu kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

b)Sabiedrības pārstāvji pieteikties dalībai tiešsaistes sabiedriskajā apspriedē var ne vēlāk kā 24 stundas pirms tiešsaistes apspriedes sākuma, rakstot uz e-pasta adresi dace.kablukova@gulbene.lv un sniedzot šādas ziņas par sevi: vārds, uzvārds un e-pasta adrese tiešsaistes vietnes piekļuves informācijas nosūtīšanai.

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Dace Kablukova, tālrunis: +371 64472214, e-pasts: dace.kablukova@gulbene.lv