Paziņojums par līdzdalības iespējām Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments - politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Gulbenes novada jaunatnes politikas plāns 2018.-2024.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Jaunatnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Jaunieši, jaunatnes darbinieki, skolu personāls, sociālā dienesta darbinieki, sabiedrisko attiecību speciālisti, jauniešu vecāki

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ir nepieciešams izstrādāt jaunu vidēja termiņa plānošanas dokumentu jaunatnes politikas nozarē – Gulbenes novada jaunatnes politikas plānu 2018.-2024.gadam.  Iepriekšējā plānošanas dokumenta jaunatnes politikas nozarē – Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2011.-2017.gadam  darbības termiņš ir beidzies.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Gulbenes novada domes aprīļa vai maija sēdē plānots apstiprināt Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam gala redakciju.

7.

Dokumenti

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam pirmo redakciju.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji rakstisku viedokli par Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam pirmo redakciju var iesniegt līdz 2018.gada 12.aprīlim plkst.14.00 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļā (Gulbenes novada dome, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) vai elektroniski nosūtot uz Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālista Laura Šķendera e-pastu: lauris.skenders@gulbene.lv. Iesniedzot viedokli, lūgums norādīt kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders, tālr.28742807, e-pasts: lauris.skenders@gulbene.lv.