Paziņojums par līdzdalības iespējām Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018.-2022.gadam izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments - politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Gulbenes novada kultūras attīstības plāns 2018.-2022.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūra

4.

Dokumenta mērķgrupas

Var skart visu sabiedrības mērķgrupu intereses

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ir nepieciešams izstrādāt vidēja termiņa plānošanas dokumentu kultūras nozarē – Gulbenes novada kultūras attīstības plānu 2018.-2022.gadam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Gulbenes novada domes aprīļa vai maija sēdē plānots apstiprināt Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018.-2022.gadam gala redakciju.

7.

Dokumenti

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmo redakciju.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji rakstisku viedokli par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmo redakciju var iesniegt līdz 2018.gada 12.aprīlim plkst.14.00 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļā (Gulbenes novada dome, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) vai elektroniski nosūtot uz Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultanta kultūras jomā Svena Renemaņa e-pastu: svens.renemanis@gulbene.lv. Iesniedzot viedokli, lūgums norādīt kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākais konsultants kultūras jomā Svens Renemanis, tālr.26368955, e-pasts: svens.renemanis@gulbene.lv.